Соркіна Іна, Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

Соркіна Іна

Miejsce wydania: Вільня

Data wydania: 2010

Wydawca: ЕГУ

Wymiary: 488с., іл., 21 см

ISBN: 978-9955-773-33-7

Kategoria: Etnografia; Historia; Religia; Społeczeństwo

Copyright © 2010 by Eўрапейскi гуманiтарны унiверсiтэт; Copyright © 2009 by Іна Соркiна

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [2035]

UKD: 947.6“17/18”

Informacje uzupełniające: Рэкамендавана да выдання: Навуковай радай Iнстытута гiстарычных даследаванняў Беларусi ЕГУ (пратакол № 2 ад 31 мая 2009 г.); Рэдакцыйна-выдавецкiм саветам ЕГУ (пратакол № 10 ад 26 жнiўня 2009 г.); Рэцэнзенты: Смілавіцкі Л.Л., доктар гістарычных навук, cтаршы навуковы супрацоўнік Цэнтра дыяспары пры Тэль-Авіўскім універсітэце; Кіштымаў А.Л., кандыдат гістарычных навук, дацэнт Інстытута прадпрымальніцтва і парламентарызму; Навуковы рэдактар: Шыбека З.В., доктар гістарычных навук, прафесар; Выданне здзейснена пры фiнансавай падтрымцы Траставага фонду Еўрапейскага гуманiтарнага унiверсiтэта

Transport, handel, przemysł, życie codzienne białoruskich miasteczek na przełomie 18. i 19. stulecia. Nie wielkie miasta i nie maleńkie wioski. Miasteczka, ich wielokulturowość, gwarność i wielojęzyczność stały się tematem badań autorki. Problemy konfesyjne, tradycje różnych kultur, szkolnictwo i życie kulturalne mieszkańców. Rola sztetli, jako części białoruskich miasteczek - życie w nich, odrębna kultura, język, religia. W pracy bierze się pod uwagę i ilość, i typy miasteczek, ich wygląd i różnorodność. Historyczne doświadczenie rozwoju miasteczek, tych przejściowych tworów pomiędzy wsią a miastem, które przez stulecia dawały przykład tolerancyjnego współżycia przedstawicieli różnych etosów w jednej przestrzeni socjalno-kulturalnej i ekonomicznej, może mieć wpływ na opracowanie koncepcji osiedli przyszłości, które łączyłyby wszystko, co najlepsze. Książka może zainteresować naukowców, a także szerokie grono innych czytelników. (N.H.)

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Змест
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уводзіны
Rozdział/ artykuł niedostępny 1. Гістарыяграфія і крыніцы
Rozdział/ artykuł niedostępny 2. Агульная характарыстыка мястэчак і ўмовы іх развіцця ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.
Rozdział/ artykuł niedostępny 3. Эканамічнае развіццё мястэчак
Rozdział/ artykuł niedostępny 4. Сацыяльныя працэсы ў мястэчках
Rozdział/ artykuł niedostępny 5. Мястэчкі на культурным ландшафце Беларусі
Rozdział/ artykuł niedostępny Заключэнне
Rozdział/ artykuł niedostępny Спіс крыніц і літаратуры
Rozdział/ artykuł niedostępny Дадаткі
Rozdział/ artykuł niedostępny Summary
Rozdział/ artykuł niedostępny Геаграфічны паказальнік

Warto przeczytać:

pdf
Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі

Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў ...

Зборнік навуковых артыкулаў

Histaryjahrafija i krynicy pa historyi haradou i pracesau urbanizacyi Biełarusi. Zbornik nawukowych artykułau Urbanistyka historyczna jest jednym z tych kierunków nauki historycznej Białorusi, jaki znajduje się w stadium rozwoju - w ostatnich latach historycy białoruscy z wielu instytucji zajmują się badaniem historii białoruskich miast. Jednym z takich ośrodków jest Grodzieński Uniwersytet Państwowy. W 2009 roku odbyła się w nim międ... Więcej »