pdf
Мастацтва, 3 (420) 2018

Мастацтва

3 (420) 2018

Вы­ста­вач­ны пра­ект ла­дзіў­ся пры да­па­мо­зе Па­со­льс­тва Чэш­скай Рэ­спуб­лі­кі ў Бе­ла­ру­сі. Упер­шы­ню на по­стса­вец­кай пра­сто­ры з’яві­ла­ся маг­чы­масць прэ­зен­та­ваць тво­ры вя­до­ма­га мас­та­ка, вы­клад­чы­ка і спе­цы­яліс­та ў га­лі­не ма­лі­ра­ван­ня шкла Пет­ра Ста­ха і яго вы­пус­кні­коў — Ма­тоў­ша Во­ла­ка і Дзміт­рыя Цы­бен­кі. Болей »


pdf
Мастацтва, 2 / 2018

Мастацтва

2 / 2018

Серыя “Энцыклапедыя народнага майстра” (“Саломапляценне. Ілюстраваны майстар-клас”; “Пасланні ад продкаў. Пра што расказвае беларускі арнамент”; “Лозапляценне”) “Беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі” стала пераможцам у намінацыі “Эўрыка”. Таксама спецыяльны дыплом і памятны знак-сімвал “Малы залаты фаліянт” уручаны пераможцу намінацыі “За ўклад у захаванне духоўнай спадчыны” выдавецтву ТДА “Чатыры чвэрці” “Сімфонія стагоддзяў” (на... Болей »


pdf
Мастацтва, 1/2018

Мастацтва

1/2018

Паводле Канстанціна Селіханава, перадгісторыя праекта пачалася з наведання прадстаўніком амбасады КНР у Беларусі выставы «12 стратэгій» (куратарка Вольга Каваленка) у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у Мінску, на якой мастак выставіў частку партрэтаў «кітайскай серыі» (партрэты вядомых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі) Сяргея Селіханава, зробленых у далёкім 1957 годзе падчас творчай камандзіроўкі ў Кітай, стасаваўшы іх са сваім... Болей »


pdf
Мастацтва, 12 (417) 2017

Мастацтва

12 (417) 2017

Па­лі­ты­ка му­зея бу­ду­ецца на ба­лан­се буй­ных між­на­род­ных пра­ектаў, юбі­лей­ных вы­стаў знач­ных бе­ла­рус­кіх мас­та­коў і асвят­лен­ня важ­ных дат з жыц­ця кра­іны, а так­са­ма ка­мер­цый­ных экс­па­зі­цый. Асаб­лі­вас­ці апош­ніх га­доў — вы­ка­рыс­тан­не вя­лі­кіх плош­чаў но­ва­га кор­пу­са з вы­ка­на­ны­мі па­тра­ба­ван­ня­мі клі­мат-кан­тро­лю і пры­дат­ны­мі для пры­ёму між­на­род­ных вы­стаў. Болей »


pdf
Мастацтва, 11 (416) 2017

Мастацтва

11 (416) 2017

Лю­дзі, якія па­кі­ну­лі знач­ны след у ку­ль­ту­ры і мас­тац­тве, — тыя, хто аб’­ядноў­ваў, хто зві­неў і клі­каў... Сяр­гей Рах­ма­ні­наў, Фё­дар Ша­ля­пін, Рас­ціс­лаў Янкоў­скі, Ган­на Пін­ке­віч, Кан­стан­цін Сквар­цоў, Мі­ка­лай Руб­цоў, Ва­ле­рый Ра­еўскі, Ба­рыс Лу­цэн­ка, ле­ген­дар­ныя «Бітлз» і мно­гія іншыя вы­біт­ныя дзея­чы знай­шлі ўва­саб­лен­не ў па­лот­нах мас­та­ка. Ёсць кар­ці­ны — аса­біс­тыя ме­ло­дыі. «Парт­рэт ма... Болей »


pdf
Мастацтва, 10 (415) 2017

Мастацтва

10 (415) 2017

Тэ­атра­ль­на-кі­не­ма­таг­ра­фіч­ны дос­вед пра­цы вы­явіў­ся ў жы­ва­піс­ных тво­рах Чар­ны­шо­ва асаб­лі­вас­ця­мі ка­ла­рыс­ты­кі, змес­ту, спо­са­бу пад­ачы. У яркіх, на­сы­ча­ных ко­ле­рах, глы­бо­кіх воб­ра­зах, сім­ва­ліз­ме, тэ­атра­ль­нас­ці поз і сю­жэ­таў. Мно­гія кар­ці­ны ма­юць па не­ка­ль­кі на­зваў — у ад­па­вед­нас­ці з раз­на­стай­нас­цю вы­ста­вач­ных ідэй. Ула­дзі­мі­ру Фё­да­ра­ві­чу най­перш важ­на арга­ні­за­ваць... Болей »


pdf
Мастацтва, 9 (414) 2017

Мастацтва

9 (414) 2017

У ве­рас­ні По­лацк стаў цэн­трам свя­та — Дня пі­сь­мен­ства, пры­све­ча­на­га 500-го­дзю бе­ла­рус­ка­га кні­гад­ру­ка­ван­ня. Гэ­ты факт лёг у асно­ву кан­цэп­цыі пер­ша­га між­на­род­на­га пле­нэ­ру «Пад зна­кам Ска­ры­ны. По­лацк у гра­вю­рах су­час­ных мас­та­коў», арга­ні­за­ва­ным На­цы­яна­ль­ным по­ла­цкім гіс­то­ры­ка-ку­ль­тур­ным му­зе­ем-за­па­вед­ні­кам і Бе­ла­рус­кім са­юзам мас­та­коў. Болей »


pdf
Мастацтва, 8 (413) 2017

Мастацтва

8 (413) 2017

Фран­цыск Ска­ры­на не бу­да­ваў за­во­даў, не зна­хо­дзіў ра­до­віш­чаў ка­рыс­ных вы­кап­няў, але ўвёў Бе­ла­русь-Літ­ву ў ко­ла раз­ві­тых дзяр­жаў, над­ру­ка­ваў­шы кні­гу — на­цы­я­наль­­ную Біб­лію. Гэ­та, ві­даць, са­мы па­спя­хо­вы ды­зайн-пра­ект у гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ад Ска­ры­на­вай Біб­ліі вя­дзе свой ра­да­вод і наш гра­фіч­ны ды­зайн. Бо ды­зай­нер уво­гу­ле і ды­зай­нер-гра­фік у пры­ват­нас­ці пра­цу­юць ме­на­ві­та ... Болей »


pdf
Мастацтва, 7 (412) 2017

Мастацтва

7 (412) 2017

Ула­дзі­мір Фё­да­ра­віч Чар­ны­шоў скон­чыў Вы­шэй­шы інсты­тут кі­не­ма­таг­ра­фіі ў Мас­кве і трыц­цаць га­доў пра­ца­ваў мас­та­ком-па­ста­ноў­шчы­кам на сту­дыі «Бе­ла­ру­сь­фі­льм». Быў га­лоў­ным мас­та­ком На­цы­яна­ль­на­га рус­ка­га дра­ма­тыч­на­га тэ­атра імя М. Гор­ка­га — якраз у той пе­ры­яд, ка­лі тэ­атр атры­маў зван­не На­цы­яна­ль­на­га. За га­ды пра­цы спек­так­лі, аўта­рам сцэ­наг­ра­фій якіх з’яў­ляў­ся Чар­ны­шоў,... Болей »


pdf
Мастацтва, 6 (411) 2017

Мастацтва

6 (411) 2017

Дом на ўскрай­ку Ві­цеб­ска, у якім жы­вуць Анта­ні­на і Ге­надзь Фа­лей, ста­іць на па­лос­цы іх пры­ват­най зям­лі. Ста­ран­на ўза­ра­ная, яна пры­мае на­сен­не, па­се­янае руп­лі­вы­мі гас­па­да­ра­мі. Ча­ка­ла ўба­чыць ра­фі­на­ва­ных інтэ­лі­ген­таў — знай­шла вет­лі­вых і пра­ца­ві­тых асоб, што на­ват по­быт пад­на­ча­лі­лі мас­тац­кай спра­ве, дзе ра­цыё мя­жуе з эмо­цы­яй і этні­кай све­та­па­чу­ван­ня. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-7]   Наступная   Апошняя