Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа

Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа

Зборнік навуковых прац

Месца выхаду: Горадня

Дата выхаду: 2001

Рэдактар: Пяткевіч А.

Выдавец: Міністэрства Адукацыі РБ, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы

ISBN: 985-417-526-Х

Катэгорыя: Культура; Літаратуразнаўства

Copyright © 2003 by Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

Дадатковая даведка: http://www.grsu.by --

У зборнік увайшлі матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа» (лістапад 1999 г.), якую арганізавала кафедра беларускай культуры ГрДУ. Разглядаюцца пытанні гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, мастацтва, мовы і літаратуры Гродзеншчыны.

Каталёг: Kamunikat.org

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уся кніга ў адным файле

Зьмест

Engelking Anna, Mowy, nacje, wiary. Samoświadomość mieszkańców pogranicza. Komunikat z badań etnograficznych, prowadzonych w Naczy w roku 1998

Frankowska-Kozak Boźena, Zjawiska recesywne w języku mówionym przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Ziemi Gorzowskiej

Matus Irena, Kursy nauczycielskie. Z historii oświaty cerkiewno – parafialnej w diecezji grodzieńskiej 1900 — 1915

Mironowicz Eugeniusz, Polskie władze komunistyczne wobec problemu białoruskiego w pierwszych latach po II wojnie swiatowej

Абухоўскі Віктар, Засяленне тэрыторыі Беларускага Панямоння ў X—V тыс. да н.э.

Амелька Cяргей, Адлюстраванне матэрыяльнай культуры і маёмаснага стану дваранства ў фондах апек Гродзеншчыны ў XIX-пач. XX ст.

Банцэвіч Павел, Раман У. Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» (погляд асветніка на гісторыю)

Барвенава Ганна, Касцюм кн. Вiтаўта i яго двара

Белозорович Виктор, Роль религиозных конфессий в общественно-политической жизни Западной Беларуси (1939 — 1941 гг.)

Буглак Жана, Бульбяныя і хлебныя стравы ў побыце гарадзенцаў: семантычная і словаўтваральная структура намінацыяў, іх паходжанне

Бычак Інга, Азначэнні характарыстыкі асобы ў гаворках Гродзеншчыны

Варановіч Валеры, Фемінінатывы-неалагізмы ў беларускай літаратурнай мове

Галубовіч Віталь, Гарадзенскія акты па гісторыі культуры ў кнігах запісаў «Метрыкі Вялікага княства Літоўскага” першай трэці XVII ст.

Гардзееў Юры, Да праблемы этнаканфесійнай структуры старажытнага Гродна.

Глагоўска Лена, З дзейнасці беларускіх парламентарыяў на Гродзеншчыне ў 1922 — 1930 гг.

Гулак Анастасія, Заходняя Беларусь другой паловы XIX ст. у рукапіснай працы П. Бяссонава

Гулінская Тацяна, Сцяцко Павел, Славянскія каляндарныя найменні месяцаў

Даніловіч Мікола, Дзіцячая фразеалогія ў гаворках Гродзеншчыны

Добриян Александр, «Легендарный» период изучения археологических памятников Гродненщины

Жабінская Марыя, Адбітак хрысціянскага сімвала ў арнаменце беларусаў (па матэрыялах гродзенскага рэгіёну)

Загідуліна Марына, А. Каменскі і яго краёвыя інтарэсы

Зайкоўскі Эдвард, Культавыя камяні Гродзеншчыны: агульнабеларускія рысы і рэгіянальныя асаблівасці

Иов Олег, Шаблюк Валерий, Материальная культура средневекового поселенья Поречье

Кавальчук Аксана, Назвы асобы — пазычанні з польскай мовы як вынік беларуска-польскіх узаемадзеянняў

Какареко Виктор, Военные деньги Северной войны

Карашчанка Ігар, Гродзенска-іншарэгіянальныя беларускія падабенствы ў загадках

Карпуць Іна, Польскія словы ў мове жыхароў в.Даўбянкі Бераставіцкага раёна

Карпыза Вітальд, Вёска Самойлавічы і яе цэрквы

Колесинский Валерий, Монеты и бумаги кооперативов, как часть денежного хозяйства на территории Западной Беларуси в 1920-1939 годах

Колобова Ирина, Монетные клады Гродненской области XVI-XVII вв.

Кошур Святлана, Ігнат Дамейка. Новыя матэрыялы з Карэліцкага краязнаўчага музея «Зямля і людзі»

Крэнь Іван, Уводзіны

Куль-Сяльверстава Святлана, Ліцвінская культурная традыцыя як гісторыка-культурны феномен другой паловы XVIII — першай паловы ХІХ стст.

Лакіза Вадзім, Этнакультурныя працэсы на Беларускім Панямонні ў бронзавым веку

Ламака Вячаслаў, Намінацыі лоўчых рыбацкіх прыладаў у гаворках Гродзеншчыны

Латышонак Алег, Іпаліт Краскоўскі — «западнo- русский» пісьменнік з Беласточчыны

Леанавец Вячаслаў, Размяшчэнне навуковых і навучальна-навуковых устаноў Беларусі ў 20 — 30-я г. ХХ ст.

Лобач Уладзімер, Вядзьмарскі працэс 1691 г. у Гародні: да тыпалогіі чарадзейскіх спраў у сярэднявечнай Беларусі

Ляхоўскі Уладзімір, Беларуская школьная справа на Гродзеншчыне ў 1915 — 1919 гг.

Ляшчынская Вольга, Варыянтнасць і сініамія ў гаворках Гродзеншчыны

Мазец Валянцін, Асаблівасці культурнага жыцця Гродзеншчыны ў 1939 — 1941 гг.

Мазько Эдуард, Дзейнасць Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ў 1926 — 1935 гадах

Маліноўская Тацяна, Рысы паладыянства ў архітэктуры шчорсаўскага палаца

Медведев Александр, Этнокультурная история Белорусского Понеманья в раннем железном веке

Мікуліч Тацяна, Міжэтнічныя кантакты як фактар культурнага і сацыяльнага развіцця

Навумовіч Уладзімір, Творчасць Васіля Быкава на Гродзеншчыне. Агульначалавечы аспект твораў аб мінулай вайне

Петрушкевіч Ала, Вобраз Нёмана ў паэзіі Дануты Бічэль

Проценко Ольга, О некоторых аспектах цензурной политики на Гродненщине во 2-й половине ХІХ в. (по материалам Национального исторического архива Беларуси в г.Гродно)

Пяткевіч Аляксей, Праблемы рэгіянальнай культуры і яе гродзенскі арэал

Радзівонава Тацяна, Грыбы лясоў Гродзеншчыны: найменні і іх семантычная структура

Русаў Пётр, Баяры сярэднявечнага Зецела

Рябцевич Валентин, Два клада X в. из Гродненской области

Рябцевич Дмитрий, Российские монеты XVI-XVII вв. на рынках западных регионов Великого Княжества Литовского (Брестщина, Гродненщина, Литва)

Семянчук Альбіна, Мястэчка Любча як асяродак культуры ў ХVІ-ХVІІ стст.

Семянчук Генадзь, Уніяцкія храмы Гродзеншчыны ў культурна-гістарычным развіцці

Сінчук Іван, Некаторыя назіранні над метрычнымі параметрамі керамічнага посуду са старога замка ў г. Гродна

Сіплівеня Жана, Іншамоўныя культуралагічныя намінацыі і іх аб’ектыўныя дэрываты ў гаворцы Гродзенскага раёна

Сліж Наталя, Сям’я Аляксандра Слізня, ашмянскага стольніка

Словік Святлана, Матэрыяльная культура шляхецкай сядзібы ў XIX ст. на Гродзеншчыне

Смольская Тацяна, Вобраз аўтара-апавядальніка ў творах Янкі Брыля

Соркіна Іна, Адукацыйна-асветніцкая роля мястэчак Гродзенскай губерні ў першай палове ХІХ ст.

Станкевіч Аляксандра, Міжмоўныя кантакты і лексічнае ўзаемадзеянне ў гаворках Гродзеншчыны

Сячэйка Святлана, Лёс старажытных назваў спадніц (саян, панёва, андарак) у гаворках Гродзеншчыны

Токць Сяргей, Нацыянальныя аспекты ў развіцці пачатковага школьніцтва на Гродзеншчыне ў другой палове ХІХ ст. — пачатку ХХ ст

Трацяк Янка, Спробы беларусізацыі каталіцкіх парафій на Гродзеншчыне (пач. ХХ ст. — 1939 г.)

Трусаў Алег, Сінагогі і мячэці Гарадзеншчыны

Туровіч Алесь, Беларускі народны верш: літаратура і рытуал ( на прыкладзе замоў Гродзеншчыны)

Чувак Святлана, Ментальнасць — асоба — грамадства

Шаланда Аляксей, Гербы шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVІ — першай палове ХVІІ ст.: да праблемы гербавай паланізацыі

Шаўчэня Міхаіл, Культурныя аспекты функцыянавання беларускага кiрмаша ў ХІХ ст. (па матэрыялах Гродзенскай губернi )

Швед Вячаслаў, Расійскае Біблейскае таварыства на Гродзеншчыне. Да гісторыі канфесійнай палітыкі царызму

Шынкарэнка Вольга, Нацыянальны свет паэзіі Л.Геніюш

Якобсонс Эрикс, Выходцы из Гродненщины в общественно-политической жизни белоруссов Латвии в 20-30-х годах ХХ в.