Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25–26 IX 2009 г.)

Том: XI

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2009

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Towarzystwo Kultury Białoruskiej, Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Grodzieński Obbwodowy Komitet Wykonawczy, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Związek Polaków na Białorusi

Выдавецтва/ друкарня: Drukarnia A. Sochor

ISBN: 978-83-930230-0-4

Катэгорыя: Гісторыя; Беларуская мова; Культура; Літаратуразнаўства

Copyright © 2009 by Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2250], [3072], [3077]

Дадатковая даведка: Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Bazyli Białokozowicz, prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk. Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Centrum Kultury Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, tom XI, zawiera referaty, studia i komunikaty wygłoszone na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 25-26 września 2009 roku. Miejscem Konferencji był Hotel „Trzy Sosny” na peryferiach miasta, w leśnym zaciszu osiedla Ignatki. Tu również była zakwaterowana większość jej uczestników. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, Towarzystwo Kultury Białoruskiej, Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Urzędu Wojewódzkiego w Grodnie, Związku Polaków na Białorusi i Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały. (Przedmowa, fragment)

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Bibliografia artykułów zawartych w tomach І-Х (1999-2009) Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych

Bobowik Alfons, Szkolnictwo białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1929 (Сістэма беларускай адукацыі на паўночна-ўсходніх землях II Рэчы Паспалітай у 1919-1929 гг.)

Borowiec Agnieszka, Dewerbalne nomina agentis we współczesnym języku białoruskim (Адцзеяслоўныя nomina agentis у сучаснай беларускай мове)

Citko Lilia, Z historii urbonimii Podlasia (З гісторыі урбананіміі Падляшша)

Dudek-Szumigaj Agnieszka, Inskrypcja lamentacyjna jako komunikat językowy (na przykładzie nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny) (Жаласны надпіс як моўная інфармацыя (на прыкладзе праваслаўных некраполій Любліншчыны))

Grzybek Dariusz, Muzyczno-etniczne swoistości białoruskich pieśni wielkanocnych (Музычна-этнічныя своеасаблівасці беларускіх велікодных песень)

Kondratiuk Michał, Rola języka i nazw własnych w samoidentyfikacji mniejszości narodowych i etnicznych w regionie białostockim (Роля мовы i ўласных назваў у самаідэнтыфікацыі нацыянальных і этнічных меншасцей у беластоцкім рэгіёне)

Kruk Mikołaj, Dorobek dziesięciu lat badań polsko-białoruskich w zakresie języka, historii, literatury i kultury (Здабыткі дзесяцігадовых польска-беларускіх даследаванняў у галіне мовы, гісторыі, літаратуры і культуры)

Magda-Czekaj Małgorzata, Wzajemne wpływy systemów nazewniczych wschodniosłowiaóskiego i zachodniosłowiańskiego (polskiego) od XVI do XVIII w. (Узаемныя ўплывы ўсходнеславянскай i заходнеславянскай (польскай) анамастычных сістэм з XVI па XVIII ст.)

Marszałek Marek, Refleksy białoruskich cech fleksyjnych w polskich książkach wydawanych w okresie powojennym na Litwie (Адлюстраванне беларускіх флексійных рыс у польскіх кніжках, выдаваемых у пасляваенны перыяд у Літве)

Mдзiвaні Таццяна, Хрысціянская семантыка ў Ютрані Кшыштафа Пендэрэцкага (Semantyka chrześcijańska w Jutrzni Krzysztofa Pendereckiego)

P1uskota Teresa, Imiona chrześcijańskie zarejestrowane w Białowieskiej cerkwi i parafii prawosławnej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym (Хрысціянскія імёны, зарэгістраваныя ў Белавежскай царкве і праваслаўнай парафіі ў канцы XIX - пачатку XX стагоддзя і ў міжваенны перыяд)

Raczkiewicz Nina, Nazewnictwo wschodniosłowiańskie związane ze świętem Epifanii na Białostocczyźnie (Усходнеславянская наменклатура, звязаная ca святам Епіфаніі, на Беласточчыне)

Siegień Bazyli, O badaniach gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Część I (Aб даследаванні ўсходнеславянскіх гаворак Беласточчыны. Частка 1)

Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna, Świat jako obcy? - poezja Alesia Razanawa (Свет як чужы? - паэзія Алеся Разанава)

Альштынюк Анна, Мастак i мастацтва слова ў лірычных нататках Янкі Брыля (Artysta i sztuka słowa w notatkach lirycznych Janki Bryla)

Астапчук Алена, Лексічныя запазычанні з польскай мовы ў сучаснай беларускай мастацкай прозе і публіцыстыцы (Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego we współczesnej białoruskiej literaturze pięknej i publicystyce)

Бaбiч Юрась, Паланізмы ў беларускіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекта (Polonizmy w gwarach białoruskich dialektu północno-wschodniego)

Барабаш Виталий, Белосточчина в советско-польской конфронтации в 1943-1944 гг. (Białostocczyzna w świetle konfrontacji sowiecko-polskiej w latach 1943-1944)

Бахановіч Наталля, Асоба ў цыклічнай мадэлі культурна-гістарычнага хранатопу (на матэрыяле прозы В. Ластоўскага i К. Тэтмаера) (Osoba w cyklicznym modelu chronotopu kulturowo-historycznego (na materiale prozy W. Łastowskiego i K. Tetmajera))

Билютенко Елена, Хронотоп в романе Элизы Ожешко Над Неманом (Chronotop w powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem)

Бункевич Наталья, Население белорусско-польскогопограничьяпо антропологическим данным (Ludność pogranicza białorusko-polskiego wg danych antropologicznych)

Вaсілюк Іаанна, Своеасаблівасць балад Яна Чачота (Osobliwość ballad Jana Czeczota)

Гапоненка Ірына, Польскія i рускія моўныя элементы як сродкі стварэння камічнага эфекту ў беларускай мове XIX - пачатку XX стагоддзя (Polskie i rosyjskie elementy językowe jako środki stwarzania efektu komicznego w języku białoruskim XIX - początku XX wieku)

Гарбацкі Андрэй, Рамуальд Траўгут: урок гісторыі (філасофска-антрапалагічны падыход) (RomualdTraugutt: lekcja historii (podejście filozoficzno-antropologiczne))

Даніловіч Мікалай, Адлюстраванне фактаў гісторыі ў беларускай дыялектнай фразеалогіі (Odbicie faktów historycznych w białoruskiej frazeologii gwarowej)

Дорошевич Энгельс, Соколов Кирилл, Белоруско-польско-литовский тезаурус: мировоззренческие аспекты (Białorusko-polsko-litewski tezaurus: aspekty światopoglądowe)

Дудинская Дина, Соборность сосуществования культурноисторических типов (Soborowość współistnienia typów kulturowo-historycznych)

Канюшкевіч Марыя, Другасныя прыназоўнікі ў беларускай і польскай мовах (Przyimki wtórne w języku białoruskim i polskim)

Карский Александр, Научные экспедиции профессора Е. Ф. Карского в конце XIX - начале XX века (Ekspedycje naukowe profesora Е. Karskiego w końcu XIX - początku XX wieku)

Каяла Уладзімір, Хрысціянізацыя Белай Русі на старонках старажытных летапісаў (Chrystianizacja Białej Rusi na podstawie dawnych latopisów)

Королёнок Людмила, Связи и контакты Гродненского государственного медицинского университета с научными центрами Республики Польша (исторический обзор) (Związki i kontakty Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego z ośrodkami naukowymi Rzeczpospolitej Polskiej (przegląd historyczny))

Курцова Вераніка, Беларуска-польскае памежжа: стан і дынаміка развіцця сучаснага дыялектнага маўлення ў гаворках заходняй зоны беларускай мовы (Pogranicze białorusko-polskie: stan i dynamika rozwoju współczesnej mowy dialektalnej w gwarach zachodniej strefy języka białoruskiego)

Ласкевич Ева, Белорусские свадебные обряды и обычаи в местечке Грудек Белостокского повета. Досвадебный этап (Białoruskie obrzędy i zwyczaje weselne miasteczka Gródek w powiecie białostockim. Etap przedweselny)

Лебядзевіч Дзмітрый, Антычныя матывы ў творчасці беларуска-польскамоўных пісьменнікаў XIX стагодцзя (Motywy antyczne w twórczości białoruskich pisarzy polskojęzycznych XIX wieku)

Лукашанец Аляксандр, Асаблівасці сучаснага польскага ўплыву на беларускую мову (Specyficzne cechy współczesnego polskiego wpływu na język białoruski)

Лукашанец Сяргей, Беларуска-польскія адносіны на сучасным этапе ў кантэксце фарміравання станоўчага іміджа Беларусі на Захадзе (Stosunki białorusko-polskie w kontekście kształtowania się pozytywnego image Białorusi na Zachodzie)

Лупинович Юлия, Роль Польского Краеведческого Товарищества (ПКТ) в сохранении культурного наследия Западной Беларуси (Rola Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) w zachowaniu spuścizny kulturowej Zachodniej Białorusi)

Лучыц-Федарэц Іван, Назвы ўрочышчаў у беларускім заходнім Палессі (Nazwy uroczysk na białoruskim Polesiu Zachodnim)

Мілючэнкаў Сяргей, Этнакультурныя стэрэатыпы і маркёры адаптацыі традыцыйных сельскіх пабудоў для жыццезабеспячэння ў арэале беларуска-польскіх сувязей (Etnokulturowe stereotypy i markery adaptacji tradycyjnych zabudowań wiejskich w areale związków białorusko-polskich)

Новак Валянціна, Кастрыца Алена, Агульнае і адметнае ў калян-дарнай абраднасці беларусаў і палякаў (Podobieństwa i różnice w obrzędowości cyklicznej Białorusinów i Polaków)

Новацкая Мария, Ситуативная этика - между деонтологизмом и утилитаризмом (Etyka sytuacj onistyczna - między deontologizmem a utylitaryzmem)

Паляшчук Наталля, іх даследавання ў беларускім мовазнаўстве (Polonizmy w języku starobiałoruskim i wyniki ich badań w językoznawstwie białoruskim)

Пацярухін Мікалай, Гродзеншчына шматнацыянальная: па шляху дружбы i згоды (Grodzieńszczyzna wielonarodowa: drogą przyjaźni i zgody)

Петрушкевіч Ала, Янка Брыль пра польскую літаратуру (паводле кнігі Трохі пра вечнаё) (Janka Bryl o polskiej literaturze (na podstawie książki Трохі пра вечное))

Ра1inсiuс Elena, Imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX w. (Імёны палякаў з Кішынёва і наваколля ў XIX i XX ст.)

Русских Анастасия, Транслитерация как способ перевода польской производной лексики на русский и белорусский языки (Transliteracja jako sposób przekładu polskich wtórnych jednostek leksykalnych na język rosyjski i białoruski)

Савко Эмилия, Здоровье как эстетическая категория (Zdrowie jako kategoria estetyczna)

Саковiч Анна, Беласточчына ў творах Аляксея Карпюка (нарыс Мая Джомолунгма) (Białostocczyzna w utworach Aleksego Karpiuka (szkic Мая Джомолунгма))

Свістунова Марына, Моўныя асаблівасці Жыровіцкага рукапісу пачатку XVII ст. (Cechy językowe Rękopisu Żyrowickiego z początku XVII w.)

Ситкевич Сергей, Истоки новейшей белорусской историографии польской конспирации в годы второй мировой войны (Źródła najnowszej białoruskiej historiografii polskiej konspiracji w okresie drugiej wojny światowej)

Снiгipовa Наталля, Паўночна-ўсходнія арэальныя інавацыі ў польскай мове (Północno-wschodnie arealne innowacje w języku polskim)

Сцяпанава Алена, Асноўныя накірункі занятасці ваенных асаднікаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921-1939) (Podstawowe kierunki osiedlania osadników wojskowych na obszarze Zachodniej Białorusi (1921-1939))

Тварановіч Галіна, Тэма „малой Айчыны” ў творчасці Міхася Шаховіча (Temat „Małej Ojczyzny” w twórczości Michasia Szachowicza)

Швед Вячаслаў, Бібліятэкі Гродзеншчыны (XIX - пачатак XX ст.) (Biblioteki Grodzieńszczyzny (wiek XIX - początek XX wieku))

Янушкевіч Станіслаў, Апелятыўныя назвы пасяленцаў як аснова ўтварэння айконімаў заходняй Еродзеншчыны (Apelatywne nazwy osadników jako podstawa tworzenia ojkonimów zachodniej Grodzieńszczyzny)

Варта пазнаёміцца:

Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XXI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25-26 верасня 2015)

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny tom Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych, będący pokłosiem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2015 roku. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem tych cyklicznych spotkań naukowych jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, a także Katedra ... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XX міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна, 23-24 X 2014)

23-24 кастрычніка 2014 г. на філалагічным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы адбылася юбілейная XX міжнародная канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці», якая праводзілася ў супрацоўніцтве з Гродзенскім абласным выканаўчым камітэтам і кафедрай беларускай філалогіі Універсітэта ў Беластоку. У аўтарытэтным навуковым форуме прынялі ўдзел вядучыя беларускія і польскія даследчыкі, прафесійная дзейнасць якіх судакранаецца... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 15-16 лістап. 2012 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVIII міжнароднай навуковай канферэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнаеці», якая адбылася 15-16 лістапада 2012 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам, шырокай грамадскасці. / Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji... Болей »


pdf
Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 18 – 19 ліст. 2010 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVII міжнароднай навуковай канфе- рэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнасці», якая адбылася 18 – 19 лістапада 2010 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów naukowych powstałych w oparciu o referaty wygłoszone podczas XVII międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu «... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

Зборнік адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы XI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 18-20 VII 2003 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток 16-18 VII 1999 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe - tom II, zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 16-18 lipca 1999 roku oraz inne złożone przez autorów prace, tematycznie związane z problematyką Konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa... Болей »


Шлях да ўзаемнасці

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна-Навагрудак 25-27 ІХ 1998 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці. Болей »