Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні

беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік навуковых артыкулаў

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2012

Рэдактар: пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага

Рэдакцыйная калегія: І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскі, М. П. Касцюк, А. І. Мальдзіс, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша

Выдавец: ГРАМАДСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ «МІЖНАРОДНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ БЕЛАРУСІСТАЎ» ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА ПОЛЬСКІ ІНСТЫТУТ У МІНСКУ

Выдавецкая сэрыя: Беларусіка = Albaruthenica

Выдавецтва/ друкарня: Кнігазбор

Памеры: 400 с., 21 см

ISBN: 978-985-7057-21-4

Катэгорыя: Гісторыя; Беларуская мова; Культура; Мастацкая літаратура; Літаратуразнаўства

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

УДК: [008+81+94](476)(082)

Зборнік навуковых артыкулаў «Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні» вызначаецца актуальнасцю тэматыкі і прысвечаны шырокаму колу праблем беларуска-польскіх моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей. Зборнік разлічаны на беларускіх і польскіх даследчыкаў — спецыялістаў у галіне філалогіі, гісторыі і культуралогіі, а таксама на навукоўцаў іншых замежных краін, выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх зацікаўленых беларуска-польскімі ўзаемадачыненнямі на розных этапах гістарычнага існавання нашых народаў і краін.

Каталёг: Kamunikat.org

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уся кніга ў адным файле

Зьмест

Borowiec Agnieszka, Osobowe nomina agentis z formantami -ар // -(а)тар we współczesnym języku białoruskim

Głogowska Helena, Bezdomność prawdy — o białoruskich motywach w twórczości Czesława Miłosza

Markowska Weronika, Tolerancja religijna w Wielkim Księstwie Litewskim

Radzik Ryszard, Tożsamości Polaków i Białorusinów — podobieństwa, różnice, społeczne uwarunkowania zaistnienia

Sajewicz Michał, Najbardziej popularne nazwiska patronimiczne z formantem -uk utworzone od imion pochodzenia greckiego w pow. hajnowskim na Białostocczyźnie

Wielg Tomasz, Prawda historyczna i fikcja literacka w powieści Uładzimira Karatkievica «Kłosy pod sierpem twoim»

Астапчук Алена, Адлюстраванне польска-беларускага моўнага ўзаемаўплыву ў творах Сакрата Яновіча

Багдановіч Ірына, Вобраз Боны Сфорца ў польскіх і беларускіх літаратурных творах ХІХ–ХХ стагоддзяў, прысвечаных Барбары Радзівіл

Бачышча Юрась, Да пытання распаўсюджання пратэстантызму на паўночным захадзе беларускіх зямель у 20-я гады ХХ стагоддзя

Будзько Ірына, Лексіка-семантычныя працэсы ў старабеларускім перакладзе Псалтыра XVI ст.

Высоцкі Артур, Савецкая сістэма асветы ў 1939–1941 гадах у Заходняй Беларусі і Украіне ва ўспамінах польскіх вучняў і настаўнікаў

Глагоўская Лена, Атон Краснапольскі — скульптар і архітэктар Мінска, Вільні і Гданьска

Гліннік Іна, Выражэнне катэгорый экзістэнцыяльнасці і пасесіўнасці (на матэрыяле беларускай і польскай моў)

Грудзінава Маргарыта, Духоўны свет шляхецкага двара ва ўспамінах «Край дзіцячых гадоў» Яна Булгака

Грудзінава Маргарыта, Сакралізацыя беларускага краявіду ў нарысах Яна Булгака «Вандроўкі фатографа ў слове і вобразе»

Давідоўскі Павел, Перадача ўласных назваў лацінскімі літарамі на Беларусі і ў Польшчы: тэорыя і практыка

Давідоўскі Павел, Стаўленне да беларускай лацінкі нацыянальных дзеячаў, навукоўцаў і публіцыстаў

Кабржыцкая Таццяна, Дзюкава Эла, Пашыраючы этычныя межы інтэрпрэтацыі: старажытнаруска-польскія кантакты ў раннесярэднявечным пісьменстве

Кавалёў Сяргей, Асваенне еўрапейскай прасторы ў рамане Артура Клінава «Шалом» (2011)

Казлоўская-Дода Ядвіга, Выяўленне катэгорыі адушаўлёнасці — неадушаўлёнасці ў польскай мове жыхароў Воранаўшчыны

Касцюк Міхаіл, Беларуска-польскія культурныя ўзаемаадносіны ў ХІХ–ХХ стагоддзях

Кійко Дар’я, Пераклад як форма міжкультурнай камунікацыі (на прыкладзе беларускай, польскай, англійскай і рускай моў)

Ковалев Антон, Полония глазами монахов-доминиканцев: описание Польши в «Descriptio Europae Orientalis»

Колер Гун-Брыт, Беларуска-польскія літаратурныя сувязі з перспектывы тэорыi поля

Кохан Таццяна, Ідэйна-мастацкія асаблівасці зборніка «Рieśni ziemianina» Яна Чачота

Любецкая Кацярына, Інавацыі ў беларускай батанічнай лексіцы

Манкевіч Алена, Хмяльніцкі Мікалай, Вільня ў творчасці Максіма Танка і К. І. Галчынскага

Мацук Юлія, Беларуская і польская сатыра міжваеннага дваццацігоддзя: спроба параўнання

Некрашэвіч-Кароткая Жанна, Нёман як інтэграцыйны фактар культурнай памяці ў шматмоўнай паэзіі Беларусі і Польшчы: ад старажытнасці да сучаснасці

Некрашэвіч-Кароткая Жанна, Славянскія пераклады, паэтычныя адаптацыі, пераспевы «Песні пра зубра» Мікалая Гусоўскага

Праневіч Генадзь, Дух айчыны, або Містыцызм і сакральна-біблійны кантэкст вобразаў Маці-Плачкі і Белай Сарокі ў «Шляхціцы Завальні…» Я. Баршчэўскага

Прыгодзіч Мікалай, Міхал Саевіч як даследчык гаворак Беласточчыны

Рагойша Вячаслаў, Рытмічны лад польскамоўнай лірыкі Янкі Лучыны

Радзік Рышард, Разуменне нацыі ў «Нашай Ніве» (1906–1915)

Рашэтнікава Ніна, Камунікатыўная стратэгія ў развіцці мовы вучняў [з вопыту работы навуковай школы прафесара Марыі Дудзік (Вроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча)]

Русецкая Наталля, Раман Наталкі Бабінай «Рыбін горад»: польскi пераклад i рэцэпцыя

Савіцкая Ірына, Беларуская і польская лексікаграфія як аб’ект кампаратывістыкі

Савіцкая Ірына, Беларускі і польскі нацыянальныя слоўнікі: сацыяльна-гістарычны кантэкст

Свістунова Марына, Мовазнаўчая тэматыка на старонках «Dziennika Wileńskіеgo»

Серэхан Ганна, «Паэзія легіёнаў» Антона Гарэцкага і напалеонаўская тэматыка ў творчасці Ю. У. Нямцэвіча, А. Міцкевіча, У. Сыракомлі

Серэхан Ганна, Паэзія Антона Гарэцкага ў кантэксце творчасці шубраўцаў

Снігірова Наталля, Асаблівасці семантычнай арганізацыі паўночна-ўсходніх арэальных інавацый у польскай мове

Снігірова Наталля, Беларуска-польскія моўныя сувязі: арэальна-тыпалагічныя заўвагі

Соркіна Іна, Мястэчкі як асяродкі шляхецкай культуры Беларусі

Суша Алесь, Заходні ўплыў на культуратворчую дзейнасць уніяцкай царквы ў Беларусі

Тычына Зося, Прыём «ператварэнне» ў еўрапейскай літаратурнай традыцыі (на матэрыяле творчасці Я. Баршчэўскага)

Уласевіч Вікторыя, Інавацыйныя працэсы ў лексіцы беларускай і польскай моў канца ХХ — пачатку ХХІ ст.: супастаўляльны аспект.

Унучак Андрэй, «Вечерняя газета» (1912–1915): да пытання развіцця ідэалогіі беларускага руху напярэдадні Першай сусветнай вайны

Хэмпэрэк Дарыюш, Малахітавая анталогія: беларускае выданне паэзіі Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII стст. на фоне польскіх зборнікаў даўняй паэзіі

Цыхун Генадзь, Падляшскія этымалогіі(Проковэць. Стула. Фэрцік. Майсы. Пошесть. Бронтатісе. Хаткі