be

Мастацтва

Мастацтва 1 (418) 2018
pdf

Мастацтва 1 (418) 2018


Паводле Канстанціна Селіханава, перадгісторыя праекта пачалася з наведання прадстаўніком амбасады КНР у Беларусі выставы «12 стратэгій» (куратарка Вольга Каваленка) у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у Мінску, на якой мастак выставіў частку партрэтаў «кітайскай серыі» (партрэты вядомых прадстаўнікоў... Болей »

Мастацтва 12 (417) 2017
pdf

Мастацтва 12 (417) 2017


Па­лі­ты­ка му­зея бу­ду­ецца на ба­лан­се буй­ных між­на­род­ных пра­ектаў, юбі­лей­ных вы­стаў знач­ных бе­ла­рус­кіх мас­та­коў і асвят­лен­ня важ­ных дат з жыц­ця кра­іны, а так­са­ма ка­мер­цый­ных экс­па­зі­цый. Асаб­лі­вас­ці апош­ніх га­доў — вы­ка­рыс­тан­не вя­лі­кіх плош­чаў но­ва­га кор­пу­са... Болей »

Мастацтва 11 (416) 2017
pdf

Мастацтва 11 (416) 2017


Лю­дзі, якія па­кі­ну­лі знач­ны след у ку­ль­ту­ры і мас­тац­тве, — тыя, хто аб’­ядноў­ваў, хто зві­неў і клі­каў... Сяр­гей Рах­ма­ні­наў, Фё­дар Ша­ля­пін, Рас­ціс­лаў Янкоў­скі, Ган­на Пін­ке­віч, Кан­стан­цін Сквар­цоў, Мі­ка­лай Руб­цоў, Ва­ле­рый Ра­еўскі, Ба­рыс Лу­цэн­ка, ле­ген­дар­ныя «Бітлз»... Болей »

Мастацтва 10 (415) 2017
pdf

Мастацтва 10 (415) 2017


Тэ­атра­ль­на-кі­не­ма­таг­ра­фіч­ны дос­вед пра­цы вы­явіў­ся ў жы­ва­піс­ных тво­рах Чар­ны­шо­ва асаб­лі­вас­ця­мі ка­ла­рыс­ты­кі, змес­ту, спо­са­бу пад­ачы. У яркіх, на­сы­ча­ных ко­ле­рах, глы­бо­кіх воб­ра­зах, сім­ва­ліз­ме, тэ­атра­ль­нас­ці поз і сю­жэ­таў. Мно­гія кар­ці­ны ма­юць па не­ка­ль­кі... Болей »

Мастацтва 9 (414) 2017
pdf

Мастацтва 9 (414) 2017


У ве­рас­ні По­лацк стаў цэн­трам свя­та — Дня пі­сь­мен­ства, пры­све­ча­на­га 500-го­дзю бе­ла­рус­ка­га кні­гад­ру­ка­ван­ня. Гэ­ты факт лёг у асно­ву кан­цэп­цыі пер­ша­га між­на­род­на­га пле­нэ­ру «Пад зна­кам Ска­ры­ны. По­лацк у гра­вю­рах су­час­ных мас­та­коў», арга­ні­за­ва­ным На­цы­яна­ль­ным... Болей »

Мастацтва 8 (413) 2017
pdf

Мастацтва 8 (413) 2017


Фран­цыск Ска­ры­на не бу­да­ваў за­во­даў, не зна­хо­дзіў ра­до­віш­чаў ка­рыс­ных вы­кап­няў, але ўвёў Бе­ла­русь-Літ­ву ў ко­ла раз­ві­тых дзяр­жаў, над­ру­ка­ваў­шы кні­гу — на­цы­я­наль­­ную Біб­лію. Гэ­та, ві­даць, са­мы па­спя­хо­вы ды­зайн-пра­ект у гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ад Ска­ры­на­вай Біб­ліі... Болей »

Мастацтва 7 (412) 2017
pdf

Мастацтва 7 (412) 2017


Ула­дзі­мір Фё­да­ра­віч Чар­ны­шоў скон­чыў Вы­шэй­шы інсты­тут кі­не­ма­таг­ра­фіі ў Мас­кве і трыц­цаць га­доў пра­ца­ваў мас­та­ком-па­ста­ноў­шчы­кам на сту­дыі «Бе­ла­ру­сь­фі­льм». Быў га­лоў­ным мас­та­ком На­цы­яна­ль­на­га рус­ка­га дра­ма­тыч­на­га тэ­атра імя М. Гор­ка­га — якраз у той пе­ры­яд... Болей »

Мастацтва 6 (411) 2017
pdf

Мастацтва 6 (411) 2017


Дом на ўскрай­ку Ві­цеб­ска, у якім жы­вуць Анта­ні­на і Ге­надзь Фа­лей, ста­іць на па­лос­цы іх пры­ват­най зям­лі. Ста­ран­на ўза­ра­ная, яна пры­мае на­сен­не, па­се­янае руп­лі­вы­мі гас­па­да­ра­мі. Ча­ка­ла ўба­чыць ра­фі­на­ва­ных інтэ­лі­ген­таў — знай­шла вет­лі­вых і пра­ца­ві­тых асоб, што... Болей »

Мастацтва 5 (410) 2017
pdf

Мастацтва 5 (410) 2017


Сяр­гей Ба­лай, фа­тог­раф-да­ку­мен­та­ліст, не­адна­ра­зо­вы пры­зёр Прэс-фо­та Бе­ла­ру­сі, стаў кі­раў­ні­ком пра­екта «Ма­ла­досць. Бе­ла­русь», пра­па­на­ваў­шы ўдзе­ль­ні­кам па­пра­ца­ваць з дыс­кур­сам што­дзён­нас­ці. Па­глы­біц­ца ў пра­бле­мы, знай­сці для іх ві­зу­аль­ную мо­ву, а по­тым... Болей »

Мастацтва 4 (409) 2017
pdf

Мастацтва 4 (409) 2017


Фар­ма­ль­ныя по­шу­кі і сэн­са­вая па­глыб­ле­насць, уто­еная рэ­флек­сія за­мест пра­мо­га вы­каз­ван­ня — пад­обную эва­лю­цыю зве­да­ла твор­часць вя­до­ма­га бе­ла­рус­ка­га мас­та­ка Ра­ма­на За­сло­на­ва ў но­вым пра­екце, які зна­ёміць з су­час­ным бе­ла­рус­кім артам на 57-м Ве­не­цы­янскім... Болей »

Камунікат.org – Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у Інтэрнэце прамая гіпэрспасылка на Kamunikat.org абавязковая.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Fundacja Kamunikat.org | KRS 0000735360 | NIP 5423316380 | REGON 380450384 ul. Proletariacka 11 |15-449 Białystok| Polska
Правы © 2000-2024 by Kamunikat.org