Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Каб жыло наша Слова

Каб жыло наша Слова

зборнік навуковых артыкулаў да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага

Месца выхаду: Брэст

Дата выхаду: 2009

Рэдактар: Новік М. І.

Рэдакцыйная калегія: М. І. Новік, Л. І. Яўдошына, В. М. Касцючык, С. Ф. Бут-Гусаім

Выдавец: Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна” Кафедра беларускага мовазнаўства

Памеры: 310 s., 30 cm

ISBN: 978-985-521-102-1

Катэгорыя: Этнаграфія; Гісторыя; Беларуская мова; Мэтадычная літаратура; Слоўнікі; Літаратуразнаўства; Крыніцы; Біяграфіі

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

“Каб жыло наша слова” – вынік навуковай канферэнцыі, прымеркаванай да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага, выдатнага вучонага ў галіне беларускай філалогіі. У зборнік уключаны навуковыя артыкулы. Зборнік змяшчае матэрыялы пра асобу Фёдара Янкоўскага – успаміны калег, вучняў пра чалавека, вучонага і настаўніка, пра яго навуковую школу, а таксама артыкулы па актуальных праблемах славянскай філалогіі. У зборніку знойдзем таксама навуковы аналіз твораў розных беларускіх пісьменнікаў, перадусім моўны аналіз. Ёсць тут таксама даследаванні беларускага, украінскага, расейскага ды польскага фальклору, аналізы мастацкіх тэкстаў, перакладаў, фразеалагічныя даследаванні, пытанні лексікалогіі, лексікаграфіі і граматыкі. Шырока разглядаецца беларускі лінгвакультурны феномен, а таксама гісторыя мовы і дыялекталогія. Зборнік адрасаваны даследчыкам, студэнтам, усім, хто цікавіцца родным словам. (Н.Г.)

Каталёг: Kamunikat.org

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уся кніга ў адным файле

Зьмест

Абрамава Яўгенія, Система лингвокультурем как составляющая национальной языковой картины мира в романе А. Шаманова “Ассистент”

Аляхновіч Мікола, Асаблівасці функцыянавання ўстойлівых адзінак у міжмоўным кантэксце

Андрэева Алеся, Суфіксальнае ўнутрыдзеяслоўнае словаўтварэнне ў сучаснай беларускай мове

Барысевіч Алена, Экзатызмы ў Кнізе Быцця ў выданні Францыска Скарыны: праблема перакладу і наследавання

Барысенка Вольга, Тыпы і спосабы выражэння параўнання ў паэзіі Сяргея Грахоўскага.

Белка Людміла, Лексіка-тэматычная класіфікацыя назваў лацінскага паходжання афіцыйна-дзелавой сферы ўжывання

Бордак Ірэна, Фразеалагізмы беларускай мовы з семай часу

Булыка Аляксандр, Спрадвечна беларуская лексіка ў выданнях Ф. Скарыны

Бут-Гусаім Святлана, Прагматычная роля ўласных асабовых імёнаў у кантэксце твораў Г. Далідовіча

Валочка Ганна, Праца са слоўнікамі пры навучанні перакладу

Валчонкава Ніна, Творческое чтение “Маленького принца” А. де Сент-Экзюпери будущими специалистами: духовно-нравственный аспект

Воінава Алена, Палуян Алена, Найменні кулінарных вырабаў у гаворках Гомельскага рэгіёна.

Гарбачык Мікола, Формы парнага ліку назоўнікаў і іх граматычнае выражэнне ў брэсцка-пінскіх гаворках (на матэрыяле тараканскіх гаворак)

Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна, “Што ж без цябе, настаўнік? Хто ж без цябе, настаўнік?”

Гераськіна Таццяна, Своеобразие языка и стиля “Летописца великих князей литовских”

Гладчанка Вольга, Любовные “присушки” в свете народной и научной этимологий

Гоўзіч Ірына, Стыль апавяданняў Фёдара Янкоўскага і Міхася Стральцова: параўнальны аналіз

Грачыха Таццяна, Найменні джгір і ёрш у дыялектнай і літаратурнай мовах

Даніловіч Мікола, Развіццё лексічнай варыянтнасці фразеалагізмаў у беларускай дыялектнай мове

Даўбешка Ніна, Паэма Я. Коласа “Сымон-музыка”: лінгватэксталагічныя назіранні

Дземідзенка Людміла, Параўнанні ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў

Дзябёлая Алена, Фразеалагізмы ў творах Ф.М. Янкоўскага

Дзядова Алена, Вінакурава Кацярына, Нацыянальна-культурная спецыфіка канцэпта “падман” у беларускай фразеалогіі

Жураўская Любоў, Фразеалагізмы з фауністычнымі кампанентамі ў мастацкай літаратуры (структурна-семантычны аналіз)

Заіка Зоя, Мадэлі адтапанімных дэрыватаў у арэале Заходняга Палесся

Зайцава Людміла, Семантычная суаднесенасць саматычных фразеалагізмаў беларускай і англійскай моў

Заяц Вольга, Проблема ценности в лингвокогнитивном освоении

Зелянко Вольга, Выкарыстанне твораў Ф. Янкоўскага пры фарміраванні лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў

Зіманскі Вадзім, Складаназалежныя сказы ў помніку беларускай пісьменнасці ХV стагоддзя

Зуева Ірына, Эвалюцыя іменаванняў персанажа ў мастацкім творы

Кавалёва Лілія, Мачалава Алена, Приблизительный перевод как один из приемов перевода белорусской безэквивалентной лексики на английский язык

Кавалюк Алена, “Сялянская Атлантыда” Фёдара Янкоўскага

Кананенка Дзмітрый, Вартаваць, каб зберагчы

Кананенка Тамара, У клопаце пра слова

Кандраценя Ірына, Аддзеяслоўныя назоўнікі з нулявым суфіксам у “Слоўніку беларускай мовы” І.І. Насовіча

Канцавая Галіна, Сінанімічныя словы ў газетным тэксце

Каралевіч Станіслава, Имя в летописном тексте как знак культурно-исторической информации

Касцючык Валянціна, Матывацыйная аснова беларускага дыялектнага слова

Касьяненка Святлана, Кісялёва Валянціна, Чайкова Святлана, Лексіка прадзення ў гаворках Гомельшчыны

Клундук Святлана, Кампазіты-асновасловаскладанні ў сучаснай беларускай літаратурнай мове

Крахмальнік Антон, Основные параметры такесических речений и их репрезентация в художественном тексте

Кудраватых Ірына, Стилистика художественного произведения как научная парадигма ХХІ столетия

Куліковіч Уладзімір, Ялоўская Эрыка, Некаторыя асаблівасці моватворчасці У. Дубоўкі ў 20-я гады ХХ стагоддзя

Лапцёнак Алена, Пераклад назоўнікаў з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі на рускую мову (на матэрыяле твораў Івана Навуменкі)

Леванцэвіч Лена, Белае і чорнае ў паэтычным кантэксце Ніны Мацяш

Літвінава Вера, Прыметнікавая антанімія ў мове твораў беларускага фальклору (на матэрыяле прыказак)

Любецкая Кацярына, Шляхі фарміравання і ўпарадкавання спецыяльнай лексікі беларускай мовы ў пачатку ХХІ стагоддзя

Лябовіч Вікторыя, У истоков рецепции украинской литературы в Венгрии (к вопросу перевода произведений Ивана Франка на венгерский язык)

Ляшчынская Вольга, Кадзіраванне ведаў у фразеалагізмах з кампанентам сэрца (на матэрыяле мовы Янкі Купалы)

Мазуркевіч Людміла, Дыялектныя назвы частак галавы ў гаворках Гомельшчыны

Макарэвіч Міхаіл, Лексіка рыбалоўнага промыслу (словаўтваральны аспект)

Макарэвіч Наталля, Найменні ўдзельнікаў купальскага абраду ў беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі

Малюк Антон, Сівак Аксана, Некаторыя лексіка-семантычныя асаблівасці аронімаў Гомельшчыны

МАРОЗ Валянціна, Прафесар Янкоўскі – даследчык гісторыі мовы

Мароз Валянціна, Зубко Кацярына, Імя праф. Ф. Янкоўскага ў беларускай навуцы ХХ ст

Мароз Кацярына, Пошукі і знаходкі філасофскай крытыкі 20-х гадоў

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Дзеясловы пасесіўнай семантыкі як лексіка-семантычная група

Мельнікава Зоя, “Пачвара яна, вайна...”: Чалавек на вайне ў прозе Фёдара Янкоўскага

Міснік Наталля, Лексіка-семантычная характарыстыка мікратапонімаў і мянушак вёскі Расна Камянецкага раёна

Міхайлаў Павел, Руц К., Націск у асабовых формах дзеясловаў другога прадуктыўнага класа ў гаворцы вёскі Беражное Столінскага раёна

Мішчанчук Мікалай, “Не спяшаюся прыдумляць...”: Стыль майго Настаўніка

Мішчанчук Мікалай, “Сам!” як канцэпцыя жыцця і творчасці Ф.М. Янкоўскага

Несцяровіч Віктар, Пра паходжанне аднаго фразеалагізма

Новік Марыя, Жыві, наша слова

Новік Марыя, Слова ў эпісталярнай спадчыне Ф. Янкоўскага

Палявая Таццяна, Цветообозначающая лексика как способ выражения имплицитной оценки

Паляшчук Наталля, Трафарэтныя выразы ў старабеларускіх дзелавых дакументах

Паплаўная Лілія, Стылістычная роля паўтораў у паэтычнай мове Пімена Панчанкі

Пашкевіч Мікалай, Лінгвістычная інтэрпрэтацыя мініяцюры Фёдара Янкоўскага “Крэпкае нутро”

Пераход Вольга, Отношение к слову в языковой картине мира русских и белорусов

Поўх Ірына, Матыў балота ў паэзіі Алеся Разанава

Праневіч Генадзь, Культура, мова і праблема нацыянальна-духоўнай самаідэнтыфікацыі беларусаў у сучасным соцыуме

Прозарава Людміла, Увасабленне як аб’ект лінгвістычнага даследавання

Рагаўцова Анастасія, Запазычаныя назоўнікі як кампаненты фразеалагізмаў

Рагаўцоў Васіль, Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка “Пан Сурынта”

Радзюк Вольга, З гісторыі дэмакратычнага перыяду развіцця беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі (1917 год)

Рачэўскі Станіслаў, Навукова-педагагічная школа прафесара Ф.М. Янкоўскага: погляд праз гады

Савіцкая Ірына, Міфалогія і этнаграфія беларусаў у “Слоўніку беларускай мовы” І. Насовіча

Сазановіч Аксана, Сінтаксічная сувязь фразеалагізмаў са словамі-суправаджальнікамі

Самуйлік Яраслаў, Адметнасці гаворкі вёскі Уласаўцы Іванаўскага раёна

Сацута Іван, Пасіўныя дзеепрыметнікі ў старабеларускім перакладзе “Гісторыі аб Атыле”

Солахава Святлана, Асаблівасці выкарыстання прыметніка вялікі ў мове газеты “Наша ніва”

Солахаў Аляксей, Утварэнне індывідуальна-аўтарскіх назоўнікаў са значэннем асобы ў мове паэзіі Васіля Зуёнка

Станкевіч Ларыса, Устойлівыя адзінкі мовы з кампанентамі-назвамі свойскія жывёлы (авечка, баран, ягня)

Сянкевіч Васіль, Намінатыўная археалогія ў навуковай спадчыне прафесара Ф.М. Янкоўскага

Сянкевіч Святлана, Анамапаэтычныя і цытатныя ўтварэнні ў творах Ф.М. Янкоўскага

Удовіна Таццяна, О некоторых семантических и грамматических особенностях выражения олицетворения во фразеологии (на материале русского и белорусского языков)

Урбан Вольга, Прэфіксальна-нульсуфіксальнае ўтварэнне асабовых ацэначных субстантываў у беларускай дыялектнай мове

Хазанава Кацярына, Спосабы захавання стылістычных адметнасцей балад Адама Міцкевіча ў перакладзе на беларускую мову

Цалко Людміла, Некаторыя аспекты перакладу метафарычных вобразаў А. Пушкіна на беларускую мову

Цівунчык Ірына, Семантычнае поле ў межах фразеалогіі

Чагайда Юлія, Непрэдыкатыўныя намінацыі дзеючых асоб у аповесці В. Быкава “Сотнікаў”

Шавель Вольга, Функцыянальна-стылістычны параметр у структуры слоўнікавага артыкула.

Шведава Зоя, Да пытання аб выпрацоўцы нормаў беларускай мовы ў паэзіі У. Дубоўкі

Шур Васіль, Некаторыя асаблівасці анамастыкону мастацкіх твораў Ф. Янкоўскага

Шчур Тамара, Асабовыя намінацыі ў мове твораў Ф. Янкоўскага

Шчэрба Святлана, Паэтыка імпрэсіянізму ў творчасці Кузьмы Чорнага

Шэўчык Таццяна, Семантычныя крытэрыі сінанімічнасці фразеалагізмаў

Юдзянкова Ганна, Прэцэдэнтны антрапонім як кампанент анамастычнай перыфразы

Юсцінская Гюльнара, Изучение языковых явлений в поэтическом тексте

Якубук Наталля, Калюта Святлана, Айканімія Баранавіччыны ў структурных адносінах

Ялынцава Ірына, Матывацыйныя базы поліматываваных асабовых назоўнікаў у сучасных беларускай і рускай мовах.

Яніцкая Ада, Изобразительно-выразительные возможности пунктуации в поэтическом тексте

Яніцкі Міхась, Жанравая разнастайнасць і перспектывы развіцця сучаснай беларускай драматургіі

Ярмоленка Эльвіра, Лакальныя моўныя рысы ў “Жыціі Аўраамія Смаленскага” (па спісе ХVІІ ст.)

Яўдошына Ларыса, Прагматычнае асэнсаванне слова ў мастацкім радку Фёдара Янкоўскага