Бірыла Мікалай, Беларуская антрапанімія

Беларуская антрапанімія

Уласныя імёны, імёны-мянушкі, шмёны па бацьку, прозвішчы

Бірыла Мікалай

Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класаў беларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і ўтвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поўныя афіцыйныя, поўныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны-мянушкі, а таксама структура разгорнутых найменняў асоб мужчынскага і жаночага полу ў XV — XVIII стст. Болей »


Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар, Нацыянальная мова і нацыянальная культура

Нацыянальная мова і нацыянальная культура

аспекты ўзаемадзеяння

Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар

У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 17–18 лістапада 2011 г. Адрасуецца навуковым работнікам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца праблемамі беларускай лінгвістыкі. Болей »


Жуковіч Мікола, Актыўныя адукацыйныя тэхналогіі па фарміраванні свабоднай асобы вучня на ўроках беларускай мовы, літаратуры і пазакласных мерапрыемствах

Актыўныя адукацыйныя тэхналогіі па фарміраван...

Жуковіч Мікола

Свабодная і моцная духам асоба заўсёды была, ёсць і будзе прыцягальнай у любым цывілізаваным грамадстве і калектыве. Асаблівай папулярнасцю, павагай і заслужаным аўтарытэтам карыстаецца грамадзянін, які актыўна ўдзельнічае у грамадска-палітычным жыцці краіны, змагаецца за дэмакратычныя свабоды ў таталітарнай дзяржаве ці прыносіць пэўныя матэрыяльныя выгоды. Нягледзячы на псіхалагічныя і фізічныя прыніжэнні, уціск, такая асоба, безумоўна... Болей »


Гісторыя i культура ў сельскім развіцці

Гісторыя i культура ў сельскім развіцці = Ист...

Вядучай ідэяй выдання з'яўляецца выкарыстанне культурнага патэнцыялу i не аграрных спосабаў развіцця сельскіх тэрыторый. У выданне ўвайшлі навуковыя і інфармацыйныя матэрыялы праекта «Жывая гісторыя майго краю», апісанне адукацыйных семінараў і мясцовых ініцыятыў. Выданне адрасавана шырокаму колу спецыялістаў сферы дадатковай адукацыі i культуры, актывістам некамерцыйных арганізацый i мясцовых ініцыятыўных груп, прадстаўнікам бізнес-суп... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Literatura i język na styku kultur

Prezentowany zbiór zawiera szkice i artykuły przedstawione na XIII międzynarodowej konferencji naukowej Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Zamieszczamy także kilka tekstów ściśle związanych z tematem, a wyrosłych z inspiracji i dyskusji pokonferencyjnych. W niniejszym zbiorze pojawiają się - w związku bogactwem i szerokością tematu -prace reprezentujące różne dyscyp... Болей »


Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich, III

Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich

Niniejsza publikacja stanowi trzeci tom rozpraw historycznoliterackich na temat SATYRA W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; tom pierwszy został wydany w roku 1993, tom drugi w 1998. Tworzące ten zbiór artykuły prezentowane były w formie referatów na międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 18-19 listopada 1996 roku przez historyków literatury z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Filii Uniwersytetu Warszawski... Болей »


Карчэўскі Ян, Сучасная беларуская літаратура

Сучасная беларуская літаратура

падручнік па літаратурнай і культурнай адукацыі для вучняў 3 класа сярэдніх школ

Карчэўскі Ян

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych do nauczania języka białoruskiego na poziomie klasy III liceum ogólnokształcącego, na podstawie recenzji rzeczoznawców: dr Jadwigi Głuszkowskiej-Babickiej - z rekomendacji Uniwersytetu Warsza... Болей »


Sokólska Urszula, Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północno-wschodnich

Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północn...

słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia

Sokólska Urszula

Dialekt północnokresowy od wielu lat znajduje się w kręgu zainteresowań językoznawców. „Mimo że problematykę kresową podejmuje się raz po raz w różnych ośrodkach naukowych, daleko jeszcze do całościowego obrazu dialektu, jak również uchwycenia jego geograficznych zróżnicowań. Wiele postulatów formułowanych w ciągu ostatnich dziesięcioleci czeka nadal na realizację”. Stosunkowo najlepiej poznany został wiek XVIII oraz język pisarzy roman... Болей »


Białorutenistyka Białostocka

Białorutenistyka Białostocka

Наталля Арсеннева нарадзілася ў 1903 г. на Каўказе, у Баку. Яна паходзіла з таго роду Арсенневых, які бярэ свой начатак з 1389 года, калі да Вялікага князя ўладзімірскага і маскоўскага Дзмітрыя Данскога з Залатой Арды перайшоў на службу Аслан Чэлебей, татарын. Чэлебей прыняў нраваслаўную веру і атрымаў хрысціянскае імя Пракоп. У Пракона было тры сыны — Арсеній, Якаў і Леў. Арсеній і стаў пачынальнікам роду Арсенневых, які ў XIX ст. па ж... Болей »


Polszczyzna północno-wschodnia

Polszczyzna północno-wschodnia

W lipcu 1986 r. odbyła się w Białymstoku konferencja poświęcona zróżnicowaniu językowemu Polski północno-wschodniej. Jej pokłosie stanowił zbiór studiów wydany w trzy łata później przez Ossolineum pod tytułem „Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych”. Głównym organizatorem wspomnianej konferencji i redaktorem tomu materiałów pokonferencyjnych była prof. Barbara Falińska, niestrudzony badacz gwar Mazowsza i Podlasia,... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-60]   Наступная   Апошняя