Ihumen Sawa Palmowski

Mironowicz Antoni


Wybrana literatra

M., Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki lwowski (1667-1708). Zarys biograficzny, Lwów 1934.

Bendza M., Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987.

Bendza M., Z dziejów prawosławnej diecezji białoruskiej (1700-1720), „EΛΠΙΣ” Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, R. I (XII), z. 1 (14), Białystok 1999.

Bidnow W. A., Prawosławnaja Cerkow w Polsze i Litwie, Jekatierinosław 1908.

Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią Kościoła Katolickiego w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, t. II, cz. 2, Kraków 1969.

Blażejowskyj D., Hierarchy of the Kyivan Church (861-1990), Romae 1990.

Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992; Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000.

Czistowicz I., Oczerk istorii zapadnoj russkoj cerkwi, cz. I, SanktPietierburg 1882, cz. II, 1884.

Deruga A., Kościół prawosławny a sprawa “buntu” w 1789 roku we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, Wilno 1938.

Deruga A., Piotr Wielki a unici i unia kościelna 1700-1711, Wilno 1936.

Deruga A., Walka z rusyfikacją kościoła prawosławnego w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego (1788-1792), “Ateneum Wileńskie”, t. II, Wilno 1936.

Dylągowa H., Kościół unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596-1918, “Przegląd Wschodni”, t. II, z. 6, Warszawa 1992/93.

Gołubinskij E., Istorija Russkoj Cerkwi, t. I, Moskwa 1901; t. II, cz. 1, 1900; t. II, cz. 2, 1917.

Hruszewśkyj M., Duchowna Ukrajina, Kyjiw 1994.

Kartaszew A.W., Oczerki istorii Russkoj Cerkwi, t. II, Paris 1959.

Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.

Kojałowicz M., Istorija wozsojedinienija zapadno-russkich uniatow starych wriemion, Pietierburg 1887.

Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. II, Warszawa 1986.

Kostomarow N., Poslednije gody Rieczi Pospolitoj, Pietierburg 1905.

Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1906.

Litak, S., Od Reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

Litak S., W kręgu chrześcijaństwa wschodniego, [w:] Historia Kościoła (1500-1715), t. III, Warszawa 1986.

Litak S., W dobie reform i polemik religijnych, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys historyczny, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992.

Łubieńska J., Sprawa dysydencka 1764-1766, Kraków 1911.

Mironowicz A., Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku, Bielsk Podlaski 1994.

Mironowicz A., Cerkiew prawosławna na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1772-1795, [w:] Ziemie Północne Rzeczypospolitej Polsko - Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815, pod red. M. Biskupa, Warszawa - Toruń 1996.

Mironowicz A., Duchowieństwo prawosławne w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, pod red. L. Adamczuka i A. Mironowicza, Warszawa 1993.

Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej(1596-1918), [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, pod red. K. Leśniewskiego i J. Leśniewskiej, Lublin 1999.

Mironowicz A., Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001.

Mironowicz A., Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, „EΛΠΙΣ” R. I (XII), z.1 (14), Białystok 1999.

Mironowicz A., Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej w XIII-XVIII wieku, [w:] Wojsko Społeczeństwo Historia. Prace ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Fedorowicza i J. Snopki, Białystok 1995.

Mironowicz A., Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie, “Rocznik Teologiczny”, R. XXXVI, z. 1-2, Warszawa 1994.

Mironowicz A., Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991.

Mironowicz A., Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI-XVIII wieku, “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 2, Białystok 1994.

Mironowicz A., Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998.

Müller W., Trudne stulecie, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1975, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992.

Nikołajewskij P., Matieriały k istorii triechletniego zakluczenija prawosławnago jepiskopa Wiktora Sadkowskago w polskich tiur’mach, „Christianskoje Cztienie”, 1892, cz.2.

Pidrucznyj P., Wasylijanśkyj czin wid 1637 do 1743 r., “Analecta Ordinis S. Basili Magni”, seria I, vol. XLVIII, Romae 1992.

Ptaszycki St., Stosunek dawnych władz polskich do cerkwi ruskiej, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Abrahama, Lwów 1930.

Sakowicz E. , Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego, Warszawa 1935.

Sakowicz E., Kościuszko a Kościół prawosławny, Warszawa 1936.

Serczyk W. A., Hajdamacy, Kraków 1972.

Serczyk W. A., Historia Ukrainy, Wrocław 1990.

Sołowiow S.M., Istorija padienija Polszi, Moskwa 1863.

Suchenek-Suchecki H., Państwo a Cerkiew prawosławna w Polsce i w państwach ościennych, Warszawa 1930.

Titow F. I., Russkaja prawosławnaja cerkow w polsko-litowskom gosudarstwie w XVII-XVIII ww. (1654-1795), t. I-II, Kijew 1905; t. III, cz. 1, Kijew 1916.

Tokarz W., Insurekcja Warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.), Lwów 1934.

Tomkiewicz W., Cerkiew dyzunicka w dawnej Rzeczypospolitej Polskiej 1596-1795, “Przegląd Powszechny”, t. CIC, Kraków 1921-1922.

Woliński J., Polska i Kościół prawosławny. Zarys historyczny, Lwów 1936.

Załęski S., Jezuici w Polsce, t. II-III, Lwów 1901-1902.