Ihumen Sawa Palmowski

Mironowicz Antoni


Indeks nazwisk

Abraham Władysław

Adamczuk Lucjan

Andrusiak Mikołaj

Askenazy Szymon

Bałaban Dionizy, władyka chełmski (1650-1652), łucki (1654-1663), metropolita kijowski (1658-1663)

Bazyli Wielki, święty

Bendza Marian

Betuliński Teodor, protopopa czerkaski

Bezborodko Aleksander, kanclerz rosyjski (1747-1799)

Bidnow Włodymir

Bieńkowski Ludomir

Biskup Marian

Blażejowskyj Dmytro

Brzezniński Parfiriusz, archimandryta słucki

Bułłaj Sylwester, archimandryta wileński

Butrymowicz Mateusz, poseł piński

Carienko Mikołaj

Chreptowicz Joachim, podkanclerz litewski (1773-1793)

Cyryl i Metody, święci

Czartoryscy, ród

Czartoryski Adam Kazimierz, książę (1734-1823)

Czistowicz Ilarion

Dadani Mikołaj, mieszczanin

Daniel Nattok-Michałowski, ihumen łebedyński

Degiel Robert

Deruga Aleksy

Dobrochotow Paweł

Doroszkiewicz, plenipotent biskupa Sadkowskiego

Doroteusz, hieromnich bielski

Dubrawski Piotr P.

Dylągowa Hanna

Dymitr Rostowski, (Daniel Tuptało), święty,

Dymitr, święty

Dzwonkowski Włodzimierz

Elżbieta, carowa rosyjska (1741-1762)

Euzebiusz, władyka prezremski

Fedorowicz Wojciech

Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, elektor brandenburski (1640-1688)

Filatowa Alena M.

Grothus Józef, pisarz słucki

Gołubiński Eugeniusz

Hilarion, władyka nowgorodzko-siewierski zob. Kondratkowski Hilarion

Hruszewśkyj Mychajło

Hryhorski, ihumen brzeski

Iljaszewicz Mikołaj

Iljin Oleksandr

Illikiewicz-Korybutt Pantelejmon, szlachcic

Janowski Jerzy, ihumen piński

Jasiński Jakub, generał i działacz w powstaniu kościuszkowskim (1761-1794)

Józefowicz Teodor, proboszcz wujwicki

Juszkiewicz Ambroży, archimandryta wileński

Kalinka Walerian

Kartaszew Anton W.

Katarzyna II, caryca rosyjska (1762-1796)

Kipa Emil

Kłoczowski Jerzy

Kochanowski Michał, pisarz sandomierski

Kojałowicz Michaił O.

Kołłątaj Hugo, ksiądz, reformator, polityk (1750-1812)

Kondratkowski Hilarion, biskup perejasławski (1776-1785), władyka nowgorodzko-siewierski (1785-1797)

Kondratowicz Teodor, pisarz mozyrski

Konopczyński Władysław

Konisski Jerzy, biskup białoruski (1755-1785)

Kossow Sylwester, władyka mścisławski (1635-1647), metropolita kijowski (1648-1657)

Kostomarow Nikołaj I.

Kurowski Jan, kapitan, członek Komisji Porządkowej Lubelskiej

Kuszner Wasil F

Leniewicz Teodor, mieszczanin

Leśniewska Jadwiga

Leśniewski Krzysztof

Likowski Edward

Litak Stanisław

Łojko Grzegorz, proboszcz turowski

Łubieńska Cecylia

Małachowski Stanisław, (1736-1809), marszałek Sejmu Wielkiego

Melecy Buwajło-Legnicki, ihumen dzięciołowicki

Melchisedek, ihumen motreniński

Mikołaj, święty

Mironowicz Antoni

Mohyła Piotr, metropolita kijowski (1633-1647)

Morcinek Roch

Mitkiewicz Piotr, prezbiter mozyrski

Mościcki Henryk

Műller Wiesław

Műllerowa Lidia

Myslawski Samuel, metropolita kijowski (1783-1796)

Neofita VII, patriarcha konstantynopolitański (1789-1794, 1798-1801)

Niewiarkowski Protazy, archimandryta słucki

Nikołajewskij Piotr

Niepokojczycki Adam, starosta słucki, podchorąży gwardii pieszej

Ohłodnik Oleh

Ohryzko Jozafat

Onufry, święty

Ostrowski Cyprian, przełożony monasteru słuckiego

Palmowski Eustachy, archimandryta monasteru spaskiego

Palmowski Sawa, ihumen bielski

Panin Nikita, ambasador Rosji w Warszawie

Paweł I, car rosyjski (1796-1801)

Petelkiewicz Daniel, duchowny słucki

Pidrucznyj Perfiro

Piotr i Paweł, święci

Porfiriusz, hieromnich słucki

Potoccy, ród

Potocki Ignacy, (1750-1809) przewodniczący Rady Najwyższej Narodowej

Ptaszycki Stanisław

Radziwiłł Michał Hieronim, książę, kasztelan wileński (1777-1831)

Radziwiłłowie, ród

Rafael, ihumen słucki

Rawita-Gawroński Franciszek

Razumowski Cyryl, (1728-1803) hetman kozacki

Romanowski Łukasz, protopop

Sadkowski Wiktor, biskup perejasławsko-borysopolski (17875-1795)

Sakowicz Eugeniusz

Saluzzo Ferdynard, nuncjusz apostolski (1784-1794)

Sapieha Kazimierz Nestor, (1757-1798) marszałek konfederacji litewskiej podczas Sejmu Wielkiego

Serczyk Władysław Andrzej

Skarbek Jan

Snopko Jan

Sofroniusz, ihumen zabłudowski

Sołoniewicz Symeon, duchowny piaseczyński

Sołtyk Stanisław, poseł

Sołowiow Siergiej M.

Sokalski Włodzimierz, archimandryta baturiński

Stackelberg Otto, ambasador rosyjski w Warszawie

Stanisław August Poniatowski, król polski (1764-1795)

Stojanowski Aleksander, szlachcic prawosławny

Suchenek-Suchecki Henryk

Suchozanieta Onufry, szlachcic prawosławny

Symeon, święty

Symonowicz Stefan, sekretarz konsystorza słuckiego

Szumlański Józef, władyka lwowski (1676-1700), biskup unicki (1700-1708)

Szyszacki Warłaam, ihumen wileński

Teodorowicz Jan, pisarz piński

Teodorowicz Teodor, burmistrz piński

Teodorowicze, mieszczanie pińscy

Titow Fiodor I.

Tokarz Wacław

Tomkiewicz Władysław

Trojanowski Feliks, pisarz grodzki bielski, członek Komisji Porządkowej Bielskiej

Tukalski Nielubowicz Józef, biskup mścisławski (1661-1663), metropolita kijowski (1664-1676)

Tychonowicze, ród

Wasilewicz Teodozy, archimandryta słucki, władyka mścisławsko-mohylewski (1669-1678)

Ważyński Porfiriusz, unicki biskup chełmski (1790-1804)

Wissarion Teodorowicz, przełożony klasztoru

Wołodkowicz Felicjan Felis, metropolita unicki (1756-1778)

Wojinow Siergiej

Woliński Janusz

Woltanowski Andrzej

Wołczański Hieronim, biskup mohylewski (1735-1745)

Wrzosek Mieczysław, historyk

Visconti Antoni Eugeniusz, nuncjusz apostolski (1760-1767)

Zakrzewski Ignacy, prezydent Warszawy

Zalewski Michał, członek Komisji Porządkowej Brzesko-Litewskiej

Załęski Stanisław

Ziembowicz Jerzy, przedstawiciel bractw cerkiewnych

Znaczko-Jaworowski Melchisedek, archimandryta głuchowski