Ihumen Sawa Palmowski

Mironowicz Antoni


Źródła

ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE

Archiw Pietierburgskogo Otdielenija Instituta Istorii Rossii Akadiemii Nauk w Pietierburgie:

Kolekcja P. Dobrochotowa (52)

op. 1: nr: 359

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Archiwum Skarbu Koronnego, t. VII, X, XXIII, XXIV.

Biblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie

nr-y: 884, 934, 952, 954, 957.

ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Akty izdawajemyje Wilenskoju Archieograficzeskoju Kommissieju dla razbora driewnich aktow w Wilnie, t. XVI, Wilno 1889.

Akty powstania Kościuszki, t. I-II, wyd. Sz. Askenazy i Wł. Dzwonkowski, Kraków 1918.

Akty powstania Kościuszki, t. III, wyd. W. Dzwonkowski, E. Kipa, R. Morcinek, Wrocław-Kraków 1955.

Archieograficzeskij sbornik dokumientow otnosiaszczichsia k istorii Siewiero-Zapadnoj Rusi, t. II, V, XI, Wilno 1867, 1871, 1890.

Archiwum Sejmu Czteroletniego, t. XIII, Warszawa 1995.

Dzieła kongregacji Generalnej obrządku starożytnego Greckiego Orientalnego, Warszawa 1791.

„Gazeta Narodowa i Obca”, Warszawa 1791.

Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie, Wybór źródeł, opr. A. Woltanowski, Warszawa 1995.

Pisma Tadeusza Kościuszki, wydał, objaśnił i wstępem poprzedził Henryk Mościcki, Warszawa 1947.

Volumina Legum, wyd. I. Ohryzko, t. VII-VIII, IX, Petersburg 1860, Kraków 1889.