История, которую мы не знали

Кузнецов Игорь


Документы обвиняют - Прынятую літаратуру спальваць

(Разьдзел Выданьні БССР» загаду №33 Галоўліту БССР ад 3 чэрвеня 1937 г.)

1. Астроўскі Р. — у с е кнігі.

2. Аляхновіч Ф. - у с е к н і г і.

3. Асновы Марксісцка-Ленінскай педагопкі. - Хрэстаматыя. Склад. Дара-дак і Панкевіч. Т. I. Выд. 1932 г.

4. Агурскі - Рэволюцыйны рух у Беларусі. Выд. Гістпарта КП(б)Б. 1925 г.

5. А.Ж. - Беларуская соцыял-дэмакратычная партыя, яе характар і заданні. Менск. 1920.

6. Абдзіраловіч Ігнат. — Адвечным шляхам. Вільня. 1921.

7. Арол М. — Чаму-ж усыхаюць кветачкі польскія на гною беларуска-літоўскім? Ліда. 1921.

8. Арыфметычная тэрміналогія. Вільня. 1921.

9. Астроўскі Радаслаў. - Касмаграфія. Вільня.

10. Азбукін М. і Смоліч А. — Школьная карта Беларусі. Менск. 1925.

11. Анцаў Міхаіл. — Зайчык-грайчык. Менск. 1930.

12. Астапенка Змітрок. — Краіно. Вершы. Менск. 1931.

13. — На ўсход сонца. Менск. 1931.

14. Алёшка. - Суседзі. Менск. 1932.

15. Атака». Выд. БДВ. 1934.

15а. Абісінія як яна ёсць. ДВБ. Менск. 1936.

156. Александровіч А. — Напор. П'еса. Усе выданні.

15в. — Цені на сонцы. Усе выданні.

16. Беларуская навуковая тэрміналогія. Выд. 19. Слоўнік сельскагаспадар-чай тэрміналогіі. Менск.

17. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 20. Менск.

18. Беларуская навуковая тэрміналогія. Слоўнік хімічнай тэрміналогіі. Менск.

19. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 7-мы. Менск. 1926.

20. Беларуская навуковая тэрміналогія... Менск. 1927.

21. Беларуская навуковая тэрміналогія. Слоўнік хімічнай тэрміналогіі. Менск. 1929.

22. Беларуская навуковая тэрміналогія. Тэрміналогія грамадазнаўства. Менск. 1927.

23. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 14. Слоўнік матэматычнай тэрміналогіі. Менск. 1927.

24. Беларуская навуковая тэрміналогія. - Вып. 15. Слоўнік граматычна-лінгвістычнай тэрміналогіі. Менск. 1927.

25. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 17. Слоўнік бухгальтэрскай тэрміналогіі. Менск. 1928.

26. Беларуская навуковая тэрміналогія. Менск. 1922.

27. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. II. Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва. Менск. 1923.

28. Беларуская навуковая ^эрміналогія. Вып. III. Геаграфічныя і касмаграфічныя тэрміны і назвы нябесных цел. Менск. 1923.

29. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 5. Геалогія, мінералогія, крышталаграфія. Менск. 1924.

30. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. IV. Батаніка агульная і спецы-яльная. Менск. 1924.

31. Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. VI. Тэрміналогія логікі і псіхалогіі. М. 1923.

32. Беларускея навуковая тэрміналогія. Выд. 19. Слоўнік с/г тэрміналогіі. М. 1928, 1929.

33. Барычэўскі Аўгінь. - Матчын дар - А. Гаруна. Менск. 1928.

34. Байкоў Мікола. - На літаратурныя тэмы. Менск. 1929.

35. - Наша сіла - советы. Усе выданні. Менск.

36. Бялевіч К. — Новае жыццё. Менск. 1928.

37. Байкоў М., Некрашэвіч С., Багдановіч М. — Наша сіла —ніва ды машы-на. Менск. 1925.

38. Бабровіч і Багданскі. - Аб класавай барацьбе ў Заходняй Беларусі ў часы беларускай сялянска-работніцкай грамады. Выд. БАН. 1932 г.

39. Багдановіч Максім. — Празаічныя творы. Менск.

40. Бальшакоў. - Краязнаўчае вывучэнне арганізацыі працы ў калгасах. Менск. 1931.

41. Бенек. -Усе кнігі.

42. Быхаўскі Б. - Нарыс філасофіі дыялектычнага матэрыялізма. Менск. 1931.

43. Бульбянік Захар. - Смех і радасць вёскі. Менск. 1929.

44. Бойка Барыс. — Гаспадарчая характарыстыка севазварота. Менск. 1930.

45. Байкоў I. - Кіраўніцтва ў калгасах. Менск. 1931.

46. Бляхер Я. I. - Неарганічная хімія. Менск. 1931.

47. Беларускі флірт. Вільня. 1921. 48 асобных картак.

48. Бурачок Мацей. (Багушэвіч Ф.) — Дудка беларуская. Вільня. 1921.

49. Бяроза А. - Расійска-польскі баль і Беларускае пахглелле. Пінск. 1921.

50. Беларускі тэатр. Вільня. 1924.

51. Байкоў М. і Гарэцкі М. — Практычны расійска-беларускі слоўнік. Усе выданні.

52. Бузук П.А. — Асноўныя пытанні мовазнаўства. Менск.

53. — Некаторыя непаразуменні ў спрэчках аб рэформе Беларус-кага правапіса. Менск. 1926.

54. - Спроба лінгвістычнае геаграфіі Беларусі. Ч.І. Фанетыка і марфалогія. Менск. 1928.

55. —Дахарактарыстыкіпаўночна-беларускіхдыялектаў.М.1926.

56. Байкоў М. і Некрашэвіч С. — Беларуска-расійскі слоўнік. Менск. 1927. 57 Бараноўскі, Ажгірэй В., Залуцкі В. - Барацьбіт. Менск.

58. Барашка І.Я. — 11 ліпеня. Менск. БДВ. 1930.

59. Баранавых Сымон. — У с е к н і г і

60. Багун Міхась

61. Багдановіч А,

62. Бабарэка А.

63. Баліцкі.

64. Баршчэўскі Я. — Начэпнасць. Вільня. 1917.

65. - Чорнакніжнік і змяя, што вылупілася з пятушынага яйца. Вільня. 1917.

66. Багушэвіч Францішак. - Дудка беларуская. II. Смык беларускі. Менск.

67. Дудка беларуская. (Вершы). Коўна.

68. Дудка беларуская. Коўна.

69. Бядуля 3. - Жыды на Беларусі. Менск. 1918.

70. Байкоў М. - Прыкметы новай педагогіі. Менск. 1921.

71. Беларусь. Нарысы гісторыі, эканомікі. культурнага і рэвалюцыйнага

руху. Менск. 1924. 71а. Бэндз. —Усе кнігі.

72. Воўк-Левановіч В. У с е к н і г і.

73. Вольны А. У с е к н і г і.

73а. Валабрынскі А. — У с е кнігі.

74. Варонка Я. - Беларускі рух ад 1917 да 1920 года. Коўна. 1920.

75. Выпісы з беларускай літаратуры. Ч.ІІ. Менск. 1923.

76. Верас Зоська. Беларуска-польска-расейска-лац.інскі батанічны слоўнік. Вільня. 1924.

77. .Вашкевіч Л. - Расійска-беларускі слоўнік дзеля чыгуначных мясцко-маў. Магілёў. 1926.

78. Вынікі працы інстытута сялян даследчыкаў. Менск.

79. Вольфсон і Гак. — Гістарычны матэрыялізм. Менск. 1931.

80. Валасевіч. - Самая кароткая гісторыя ВКП(б). Менск.

81. Валодзька Ф.І. — Карантын раслін і значэнне яго ў справе пад'ёму ўраджайнасці. 1935.

82. Вынікі перавыбараў сельсоветаў Магілеўшчыны. Выд. Маг. РВК 1934.83. Гарэцкі М.-Усе кнігі.

84. Гарун А.

85. Геаграфічны атлас для пачатковай школы. Выд. 1935 г. Усесаюзн. Картаграфічны трэст.

86. Галубок Уладыслаў. — Апошняе спатканне. Драма. Вільня. 1919.

87. -Суд. Менск. 1925.

87а. Гукоўскі А.І. Антанта і Кастрычніцкая рэволюцыя. БДВ. Менск. 1932.

88. Гурло Алесь. - Барвенак. (В^»шы). Менск. 1924.

89. — Межы. (Выбраныя вершы). Менск.

90. Гарэцкая Л. - Родны край. Вільня. Усе выданні.

91. Гутоўскі Улад. Д. — Сурдут і сярмяга. Вільня. 1922.

92. Грыневіч А. — Школьны спеўнік. Вільня. 1920.

93. Грамыка Міхайла — Пачатковая геаграфія. Менск. Ій23.

94. ~ Плынь. (Вершы). Менск.

95. — Каля тэрасы. Менск. 1929.

96. Гарэцкі ••Ч., Дзяржынскі Ул. і Каравай П. - Выпісы з беларускай літаратуры. Масква-Ленінград. 1925.

97. Гаўрук Юрка. - Вясковыя рыскі. Менск. 1926.

98. Гістарычна-археалагічны зборнік № 1. Менск. 1927.

99. Глыбоцкі Тодар. — У с е к н і г і.

100. Гарабурда Канстантын. — Сусвет і зямля. Менск. 1929. ЮОа. Гірчак Е.ф. - Хвілёвізм. (Перакладз украінскай мовы). БДВ. Менск. 1931.

101. Гаруновіч. - Супроць нацыянал-дэмакратызма. 1930.

102. Галенчанка Л. ~ Размеркаванне прыбыткаў і ўраджаю ў калгасах. Менск. 1931.

103. Гак і Майзель. - 13 год вызвалення БССР. Менск. 1933.

104. Ганчарык. - За культуру соі ў БССР. Выд. БАН. 1932 г.

105. - Уплыў ультрафіялетавых праменняў на ўтварэнне антоцы-яніну ў раслінах. 1932 г. БАН.

106. Гарбацэвіч. — Паланізацыя Заходняй Беларусі. 1933. 106а. Глебка П. Шыпшына. Лірыка. Узвышша». Менск. 1927.

107. Доўнар-Запольскі. -Усе кнігі.

108.ДубоўкаУ.

109. Дзяржынскі У.

110. Друшчыц, В.

111. Даўгяла 3.

112. Дарожны С.

114. Дардак Ю.С. і Ерафеяў Ю.Ф. — Класавая барацьба ў школе. Выд. ДВБ.1933г.

115. Дзядзька Пранук. — Стася. Вільня. 1922.

116.Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства №1. Зборнікабраныхтво-раўДунін-Марцінкевіча, Мацея Бурачка, Ядвігіна Ш. і інш. Кіеў. 1919 г.

117. Дысцыплінарныя правілы караў для арміі. (Пераклад з польскага). Лодзь. 1920.

118. Дуж-Душэўскі К. і Ластоўскі В. Слоўнік геаметрычна-трыганаметрыч-

ных тэрмінаў і сказаў. Коўна. 1927. і 19. Дэкламатар. Вільня. 1921.

120. Дзяркач А. - Міколава гаспадарка. Менск. 1927.

121. - Усім па троху... Менск. 1930.

122. Друшчыц Васіль. — Места Вільні ў першай палове XVI сталецця. Менск.

123. Друцкі-Падбярозкі Б. - Байкі, гумар, сатыра. Вільня 123а. Да дню вызвалення Беларусі ад белапалякаў. Зборнік. Злажылі:

Капаевіч П. і Сяўрук М. Выд. Чырвоная змена». Менск. 1927. 1236. Драматургія. - Зборнік. Пад рэдакц. Александровіча, Гурскага, Дун-

ца, Я.Коласа і Клімковіча. БАН. Менск. 1934.

124. Езавітаў К. Становішча беларускай школы ў Літве. Вільня. 1923.

125. Жылуновіч (Ц.Гартны). -Усе кнігі.

126. Жукаў і Гарэлікаў. — За правільнае \ беражлівае скарыстанне каня. Выд. Белгиз. 1934.

127. Жніво і дажынкі. — Віль.ія. 1918.

128. Жылка Уладзімір. - На ростані. Вільня. 1924.

129. - Уяўленне. (Вершы). Вільня. 1923.

130. Журба Я. - Заранкі. (ВерШоі). Менск. 1924.

131. Ждановіч С.А. і Ярашчук А.0. - Характарыстыка сельскай гаспадаркі Беларусі на падставе даных аб чыгуначнай і вадзяной перавозцы. Менск. 1926.

132. Знаёмы Е.-Усе кнігі.

133. Звонак А.

134.Зарэцкі М.

135. Знішчым шкоднікаў ільна і канапель». Плакат. ДВБ. 1936 г.

136. Зажынкі. Масква. 1918.

137. Зборнік сцэнічных твораў. Сшытак 1 і 2. Менск. 1918.

138. Зборнік Альманах I». Выданне 1935 г.

139. Зборнік твораў для дзіцячага тэатра. Данілка і Алеська. М.Кудзелька. — У лясным гушчары. Ф.Аляхновіч. — Датрымаў характар. А.Гарун. — Марцэлька, Сымон і Рак. Менск. 1920.

140. Заходняя Беларусь. Зборнік грамадскае мыслі, навукі, літаратуры, 3:і кіпучай чэкісцкай работ.ій»мастацтва Заходняй Беларусі. Кн. I. Вільня. 1923 г.

141. Зборнік беларускіх ведамасцей. № 1, 2 і 3. Вільня, 1921.

142. Зборнік артыкулаў. Этнаграфія, антрапалогія, псіхалогія, псіхатэхніка і навуковая аргаиізацыя працы. Менск. 1928 г.

143. Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кніга 2. Працы кафедры этнаграфіі. Том I. Менск. 1928. Кніга II.

145. Запіскі кафедры этнаграфіі. Т.І. М. 1928 г. Кніга VI. Праца камісіі гісторыі мастацтва. Том I. Міенск. 1928.

146. Запіскі беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі імя Кастрычніцкай рэволюцыі. Том VIII. Горкі. 1928 г.

147. Заблоцкі П. - Асновы сельскай гаспадаркі. Менск. 1929.

148. Запіскі аддзела гуманітарных навук. Кн. III. Працы класа гісторыі. Менск. 1928.

149. Запіскі аддзела гуман. навук. Кніга VI. Праца камісіі гісторыі мастацт-ва. М. 1928.

150. Змагаине за асеннюю сяўбу і зяблівае ворыва. Зборнік. Менск.

151. Ісбах А. - Крушэнне. (Пераклад з рускай мовы). ДВБ. Менск. 1932.

152. Ігнатоўскі У.-Усе кнігі.

153. Івушка-Калінушка. — Непаслухмяныя. Менск. 1925.

154. Інструкцыя да збірання народнага слоўніка тэрміналагічнага матэры-яла ў беларускай мове. Менск. 1925.

155. Ініцкі Уладзімір. - Сон Гаўрылы і розныя вершы. Вільня. 1928 г.

156. Іваноў. - Сельска-гаспадарчае птушкаводства. Менск. 1933.

157. Ісаакаў. - Пастаўка збожжа дзяржаве - першачарговая задача. Менск. 1933.

158. Інфармацыйны бюлецень № 5-6. БАН. 1932 г.

159. №7. БАН. 1933г.

160. Каваль Васіль. —Усе кнігі.

161. Куніцкі.

162. Кляшторны Тодар. (Фёдар). У с е к н і г і.

163. Кісель. - Чырвоны баец. БВО. 1934 г. Выд. 2-е.

164. Кастрычнік на Беларусі. - Зборнік статей. Скл. Агурскі. Менск. 1927 г.

165. Каганец К. - У іншым шчасці няшчасце схована. Вільня. 1919.

166. Каляда.- Гарадня.1920.

167. Карскі Е. — Беларускі народ і яго мова. Менск. 1920.

168. Кашчына С. — Рэквізіцыя. Ваўкавыск. 1923.

169. — Адстаяў. Беласток. 1922 г.

170. - Дагадаўся. Ваўкавыск. 1922 г.

171. Канчар А. Класавае, нацыянальнае і рэлігійнае змаганне на Беларусі. Вільня.1921.

172. Кудзелька І.Ф. -Усе кнігі.

173. Каспяровіч А.У. - Беларуска-расійскі слоўнічак. Віцебск. Выд. 1926 г.

174. - Краязнаўства. (Нарысы). Менск. 1929 г.

175. - Віцебскі краявы слоўнік. Віцебск. 1927 г.

176. - Вывучэнне культурнага стану краю. Менск. 1927 г.

177. - Матэрыялы да вывучэння віцебскай краёвай літара- туры і мастацтва. Менск. 1927 г.

178. — Матывы барацьбы ўтворчасці М. Багдановіча. Менск.

179. Каспяровіч А.У. — Узоры для літаратурных гурткоў Маладняку» і гур-ткоў селькораў. Менск. 1927 г.

180. Капаевіч П.Э., Сяўрук М. і Баркоўскі С. — Чырвонасялянская вечарын-

ка. Менск. 1927 г. 180а. Кучар А. — Вялікая перабудова. БДВ. Менск.

181. Капаевіч П. і Сяўрук М. - Літаратурная чытанка для вячэрніх школ І-й ступені. Ч. І-я. Менск. 1932 г.

182. Карніенка. — Класавая барацьба на гістарычным фронце Беларусі. Менск. 1932 г.

183. Капаевіч Павел. — Супроць капіталістаў і памешчыкаў. Менск. 1928 г.

184. Кабакоў і Лур'е. - Старонкі мінулага. Віц. ОСПС. 1928 г.

185. Купала Ян. - Том І-шы. Менск. 1928 г.

186. - 1918-1928 гг. Творы. Менск. 1930 г.

187. Кіслякоў Ян. - Пасёлкі. Менск. 1928 г.

188. Крапіўніцкі М. - Па рэвізіі. Вільня. 1928 г.

189. - Паігыліся ў дурні. Вільня. 1928 г.

190. Клеймборт Л.М. - Маладая Беларусь. Менск. 1928 г.

191. Краязнаўства. - Зборнік праграм і інструкцый краязнаўчай працы. Вып.I. Менск. 1929.

192. Кудзікаў С. — За масавую і суцэльную калектывізацыю. Менск. 1930.

193. Каганоўская. Ударная брыгада ў дзіцячым садзе. Менск. 1933.

194. Кірыяка А. і Дружына Г. - Ад чаго залежыць ураджай. 1933.

195. Каранёў В. - 200 пытанняў і адказаў па калгасным будаўніцтве. Менск. 1931.

196. Кніга. - Брыгадна-лабараторны метаду вузах ітэхнікумах. Выд. ДВС. 1932.

197. КП(б)Б у рэзалюцыях». - Выд. Партвыдавецтва. 1934.

198. Крачкоўскі. - Замок Любельскі. 1935. 198а. Кержанцаў П. і Ляонцьеў Л. - Азбука ленінізма. Вып. I. БДВ. Менск. 1931.

199. Лёсік Я. У с е к н і г і.

200. Луцкевіч А.

201. Ластоўскі В.

202. Ліхадзіеўскі С.

203. Літаратурны зборнік Вольнай Беларусі». — Сшытак першы. Менск. 1917.

204. Лясны Рыгор. — Гістарычная праўда. Гарадно. 1923.

205. Лесавік В. - 1-Іаша крыўда. Беласток, 1921.

206. Ластаўка. - Выд. 1924.

207. Ластоўскі В. - Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік. Коўна. 1924.

208. Ліпілін І.В. — Як совецкая ўлада будуе новае жыцьцё. 1933.

209. Лур'е. - Гандлёвы і пазыковы капітал. (Палітэканомія). 1932.

210. Лясны Зм. - Прадні мінулыя. Выд. ДВБ.

211. Луцэвіч Ул. і Савёнак А. - Дашкольны спеўнік. Выд. ДВБ. 1933.

212. Маракоў В. У с е кнігі.

213. Мікуліч Б.

214. Міцкевіч М. і Лёсік Я. — Як Мікіта бараніў сваіх. Менск. 1917.

215. Мыслінскі I. — Обіцепонятая» мова. Менск. 1926.

216. Мазур Ігнат. - Чырвоная Беларусь. Менск. 1928.

217. Мацярыкін М.С. — Асновы індустрыялізацыі сельскай гаспадаркі БССР. Менск. 1930.

218. Маракоў. - Права на зброю. Менск.

219. Мірон К. - Інструкцыя па ўліку лесакультурных работ у леспрамгасах БССР. Менск. 1933.

220. Матэрыялы па вывучэнню геалогіі і карысных выкапняў Беларусі. -Том.УІ. Выд. БАН. 1933.

221. Матэрыялы па вывучэнню геалогіі, гідралогіі і карысных выкапняў БССР. - Том VII. Выд. Бан. 1933.

222. Матэрыялы да справаздачы Белкаапсаюза. - Выд. Белкаапсаюза. 1934.

223. Мятла. - Аб таварыстве беларускай школы. Выд. БАН. 1932.

224. Малякоў Л.І. - Веццевы корм. Выд; ДВБ. 1932.

224а. Майзель Ю. і Шапавалаў М. — Кароткі нарыс гісторыі КП(б)Б. ДВБ. Менск. 1929.

2246. Майзель. - 1905-7 гг, на Беларусі. Менск.

225. Некрашэвіч І.І. -Усе кнігі.

226. Наша ніва». - Зборнік. Вільня. 1920.

227. Навіна Ант. — Жыдоўскае пытанне ў беларускай пітаратуры. Вільня. 1921.

228. — Пуцяводныя ідэі беларускае літаратуры. Вільня. 1921.

229. Народны прыгавор. — 1921.230. Нацыянальнае пытанне і комуністычная партыя. — Менск. 1924.

231. Некрашэвіч М.І. - Жыццё і праца. Менск, 1925,

232. Некрашэвіч С. — Лемантар. Менск. Усе выданні.

233. — Аб пашырэнні акання на чужаземныя словы. Менск. 1926.

234. — Роднае слова. Менск.

235. — Расійска-беларускі слоўнік. Менск. 1928.

236. Наша сіла — саюз. — Менск. 1926.

237. Некрашэвіч С. і Бузук П. - Праграма для збірання асаблівасцей беларускіх гаворак пераходных да суседніх моваў. Менск. 1927.

238. Некрашэвіч. - Беларускі нацыянал-фашызм.

239. Нісневіч С. - Арганізавана правядзем другую большэвіцкую ўборач-ную кампанію. Менск. 1931.

240. Новасёлаў М. - Зямля расцвітае. (Пер. з рас. мовы). Менск. 1932.

241. Остэрлёф Вольдэмар і Шустэр Язэп. - Сусветная гісторыя. Вільня. 1921.

242. Олікер і Розенблюм. — Нарысы па гісторыі комсомола БССР. Менск. 1928.

243. Півавараў 3. У с е к н і г і.

244. ПушчаЯ.

245. Прышчэпаў Д. '<

246. Пічэта У.

247. Палонскі. — 10 чырвонаармейскіх песен. Изд. БВО.

248. Паўловіч Альберт. — Васількі. ГГеса. Вільня. 1919.

249. Памяці Івана Луцкевіча. — Вільнл. 1920.

250. Парады закладчыкам спажывецкіх таварыстваў. - Вільня. 1920.

251. Праграмы Беларускае Ніжэйшае Пачатковае Школы. Менск. 1920.

252. Праграма Беларускай народнай партыі рэволюцыянераў-соцыялістаў. Вільня. 1920.

253. Праграма Беларускай партыі соцыялістгў-рэволюцыянераў. (Праект). 1920.

254. Праграма для гутарак па гісторыі роднага краю. Менск, 1921.

255. Праграма па роднай мове. Менск. 1921.

256. Пятровіч- І.А. —Усе кнігі.

257. Паўлінка. - Сялянская доля. 1921.

258. Паўловіч Альберт. - Снапок. Вільня. 1921.

259. Прэч рукі ад нашай зямлі. 1921.

260. Пушкевіч Ю. - Лемантар для ўзрослых. Менск. 1926.

261. Падгорны А. і Нікулін Я. — Палптрамата. Менск. 1926.

262. Праца акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапіса і азбукі. - Менск. 1927.263. Паваротны. - Камсамольцы ў калгасе. Выд. 1930.

264. — Камсамольскія вячоркі. Менск. 1927.

265. Піотуховіч Міхал. - Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць. Менск. 1927.

266. — Ля вытокаў лірыкі Янкі Купалы. Менск. 1927.

267. — Паэтычнае светаадчуванне ўтворчасці Якуба Коласа. Менск. 1927.*

268. - Нарысы гісторыі Беларусі і літаратуры. Ч. І-я. Менск. 1928.

269. Працы Горы-Гарэцкага навуковага таварыства. Том I. Горкі. 1928.

270. Працы Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта ў Менску. № 16. -Педагагічны факультэт. Менск. 1927.

271. Першы год працы БНД Інстытута і рабочы план працы на 1927-1928 год. (Склалі Прышчэпаў, Гарэцкі і Думах). Менск. 1927.

272. Пратасевіч Іван. — Рабочая кніга па беларускай мове. Сістэматычны курс марфалогіі і элемента сінтакса. Менск. 1928.

273. Праект укладання слоўніка жывой беларускай мовы, Менск. 1929.

274. Праваслаўны каляндар на 1929 год. Менск. 1929.

275. Прохараў А.А. - Культура цукровых буракоў БССР. Менск. 1930.

276. Пруслін. - 1917 году Полацку. Выд. 1934.

277. Пікус, Жванскі, Баяровіч, Крывадубскі. — Памятка па арганізац.ыі се-вазварота ў прамысловасці і свінасоўгасах. Менск. 1932.

278. Пеўзнер. - Грамадазнаўства. Менск. 1927.

279. Прымерны план работы. Выд. Аршанскага Райсовета Асоавіяхіма.

280. Пралеска Язэп. - Паноў трэба знішчаць гуртам. Выд. ДВБ. 1933.

281. Петрайціс. -- Лемантар. ДВБ. 1931.

282. Пігулеўскі. — Кнігадля чытання пасля лемантара. ДВБ. 1932.

283. Пастанова Цэнтр. Совета Асоавіахіма па дакладу тав. Кузьнецова. —

Аб ходзе падрыхтоўкі і задачах новага вучэбнага году». 1933. 283а. Полымя рэволюцыі». Увесь камплект за 1934 год.

284. Пруднікаў Алесь. - Зямныя зоры. Выд. ДВБ. ЛІМ. 1932.

285. Рак-Міхайлоўскі С. — У с е кнігі.

286. Рак-Сімон. — Гутарка аб беларускай мове. Менск. 1919.

287. Радзевіч Л. — Пакрыўджаныя. (П'еса). Менск.

288. — Рэволюцыйным шляхам. Менск. 1928.

289. - Сцэнічныя творы. 1921.

290. - Беларусь. (Вершы). Вільня. 1922.

291. -Досвіткі. 1922.

292. Ракіта С.-Усе кнігі.

293. Рэўка С. - 3-пад Барысава (Ф.Багушэвіч). Смык беларускі. Коўна. 1922.

294. Равінскі М. - Зборнік песеньз нотамі. Менск. 1922.

295. Роднае слова, Менск. І і II ч. Усе вьіданні.

296. Русак М. - Народны суд над селянінам, запусціўшым сваю гаспадар-ку. Менск. 1924.

297. Рэволюцыя 1905 г. (Зборнік пад рэд. Ігнатоўскага і Я. Левіна. Менск. 1926.

298. Рудоміно Г. — Грамадазнаўства. Менск. Усе выданні.

299. Рудоміно Юры - Грамадазнаўства. Менск.

300. Рэкамендацыйны спіс літаратуры да XI гадэвіны са дня смерці

В.І.Леніна, Выданне Дзяржбібліятэкі. 1935. ЗООа. Розенблюм. —Усе кнігі.

301. Смоліч А. — У с е кнігі.

302. Сташэўскі В.

303. Скрыган Я.

304. Совецкае будаўніцтва. Журнал № 8-9. •Выд. 1926 г.

305. Смоліч Аляксандра — Зорка. Беларуская граматыка. Вільня. Усе выданні.

306. Сучасны - П.С.Х. Фацэція на 1-юдзею. Вільня. 1923.

307. Сцэнічныя творы для дзіцячага тэатра. Вільня. 1923.

308. Спекулянты беларускай душой. 1921.

309. Станкевіч Янка. - Беларускі правапісз практыкаваннямі. Вільня. 1921.

310. Правапіс чужых слоў. Вільня. 1921.

311. Стыдна маўчаць і чакаць. 1921,

312. Сцэнічныя творы: Ц.Гартны — Соцыялістка. М.Кудзелька — Сон на балоце. Ф.Аляхновіч — Калісь, лес шумеў. Менск. 1924.

313. Сваяк Казімір. - Мая ліра. (Вершы). Вільня. 1924.

314. Суліма - Здзехоўскі аб беларускай душы. Вільня. 1924.

315. Самковіч У. і Пратасевіч I. — Родныя шляхі. Менск.

316. Слоўнік лясных тэрмінаў. Менск. 1926.

317. Сцепановіч Хв. - Родная мова ў комплекснай сістэме выкладанння ў школе І-га канцэнтра. Менск. 1928.

318. Сцэнічныя творы. (Зборнік). Вільня. 1928.

319. Сержпутоўскі Александр - Прымхі і забабоны беларускіх паляшукоў. Менск. 1930.

320. Сталевіч - Беларускі нацыянал-фашызм. 1930. 320а. Сілін Б. і Захараў. - Як кашалі плесці. БДВ. 1926.

321. Скрыпнік — Нацыянальнае пытанне ў праграме комінтэрну. Менск. 1930.

322. Слоўнік тэрміналогіі агульнае раслінагадоўлі. Менск.

323. Соя ў БССР. Менск. 1933.

324. Сіневока-Неразік - Рабочая кніга 3 год навучання. Ч. 1 і II. ДВБ. 1932 г.

325. 17 год на варце соцыялізма. Брашура І.іванова. Выд. БВО. 1935.

326. Совецкая дэмакратыя. Зборнік. Выд. БелАН.

327. Салагуб - Лукішю. Выд. 1932 г.

328. Сыцько В.М. -- Крытыка трацкісцкай тэорыі імперыялізму. Выд. БАН. 1934г.

328а. Сталін І.В. — Пытанні ленінізМу. На белмове. Пераклад Яна Густыра.

Белдзяржвыдавецтва. Менск. 1931 г.

329. Таўбін Ю. - У с е к н і г і.

330. 1905 год у Беларусі. - Зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Шульмана. Менск. 1925г.

331. Тарас на Парнасе. Менск. 1917.

332. Тарашкевіч Б. - Беларуская граматыкадля школ. Вільня. Усе выданні.

333. Тарас Палясоўшчык. - Коўна. 1925.

334. Тутэйшы - Што дзяліць, а што не, каб супакой быў на свеце. 1920.

335. Тэраўскі Ул. — Беларускі спеўнік з нотамі на тры галасы паводле на родных мелодый. Менск. 1921.

336. — Беларускі лірнік. — Спеўнік на 4 галасы. Бэрлін. 1922.

337. Тупяневіч С. і Заяц П. — За лепшую сельскую гаспадарку і сельска-гаспадарчы гурток. Менск. 1926.

338. Указанні да праграм няпоўнай сярэдняй і сярэдняй школы (У-Х кла-сы). Кніга. БДВ. 1934. Рэд. Лашчынскі.

339. Уліцын. - Суд над трохпалёўкай. 1935. Менск. 1926.

340. - Заўраджай. Менск. 1929.

341. — Насенне, яго якасць і падрыхтоўка. Менск. 1931.

342. Уладаў В. - Вытворчыя нарады ў калгасах. Менск. 1931.

343. Уральскі - Зніштажэнне супроцьлегласці паміж горадам і вёскай. Выд. ДВБ.1933г.

344. Фарботка Я. - Беларусь у песнях. Менск. 1920.

345. Хадыка Ул. - У с е к н і г і.

346. Хто вінават. 1921.

347. Харламповіч П. - Пяцігоддзе дзяржаўнага музея. Менск. 1927.

348. Халепа. - 14 год Кастрычніцкай рэвалюцыі. 1931.

349. Хайтун. - Паходжанне і класавая сутнасць вялікадня. Менск. 1933.

350. Хрэстаматыя рэв. літаратуры Заходняй Беларусі. Выд. БАН. 1933 г. Пад рэд. Мятлы.

351. Цвікевіч А.І. —Усе кнігі.

352. Цвікевіч І.І. -

353. Цэйтлін М. — Арганізацыя буйнай гаспадаркі ільнянога раёна. Менск. 1931.

354. Чарот М. — У с е кнігі.

355. Чарняўская Л. — Дзяцінныя гульні. Вільня. 1919.

356. Чарняўшчынка Л. — Родны край. Менск. 1921.

357. Чаго чакаць беларусам ад Польшчы. 1921.

358. Чуйко Г-/— Вынікі масавых доследаў з угнаеннямі па БССР. Менск. 1930.

359. Чарняўскі. - Яўрэйскі рабочы на зары рэв. руху. Менск. 1932.

360. Чарнушэьіч Н. - Дзіва. (Вершы). Менск. 1927 г.

361. Чтец». Зборнік Сярожнікава. ГІЗ. 1926 г.

362. Шантыр Ф. - Патрэбнасць нацыянальнага жыцця для беларусоў і са-маадзначэнне народа. Слуцк. 1918.

363. Што трэба ведаць кожнаму беларусу. Зборнік артыкулаў розных аў-тараў: Міцкевіча, Лёсіка, Ластоўскага, Багдановіча і інш. 1918.

364. Ш. Рыгор. — Чаму-ж ты маўчыш, кабета сялянская? Бярэсце. 1921.

365. Шуляк I. - Вышэй галаву беларускі селянін. Пінск. 1921.

366. Шлюбскі Ал. — Сябра інстытута беларускае культуры. Паны і сяляне ў перашай палове Х1Х стагоддзя. Менск.

367. - Бядуля, як этнограф. Менск. 1925.

368 - Квашаніна. Віцебск. 1926.

369. - Матэрыялы для вывучэння фальклора і віцебскае культуры. Менск. 1927.

370. Шапавалаў М. — Скарына, яго дні ды друк на Беларусі. Менск. 1925.

371. Шэўчык і Саломенік. — Граматыка беларускай мовы. (Марфалогія і сінтакс).

372. Шыпіла I. — Што кожны селянін павінен ведаць аб кааперацыі. 1925.

373. Шпілеўскі. - Беларуская Акадэмія НавукдаХУ-годдзя. Выд. БАН. 1934г.

374. Школьныя тэксты. Менск. 1927 г.

375. Шчакаи.іхін Мікола - Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Том I. Курганныя старажытнасці Беларусі. Менск. 1928.

376. Шатэрнік М. - Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны. Менск.

377. Шапялевіч. — Беларуская мова. (Першы ідругі годнавучання). Менск. 1933.

378. Шыменас — Кніга для чытання. 2-гі год навучання. Цэнтральнае вы давецтва СССР. 1931 г.

379. - Кніга для чытання 4 год навучання. Ч. 2.

380. Шчэрбакоў. — Кастрычніцкая рэволюцыя на Беларусі і белапольская акупацыя. Менск. 1930 г.

381. Э.Б. Што такое простая і што такое мудрэйшая гаворка. Вільня. 1920.

382. Ядвігін Ш. - Бярозка. Вільня. 1923.

383. - Чалавек. Хлеб. Баба. Заморскі звер. Пазыка. 3 маленькім білецікам. Вучоны бык. Што сказаў певень. Падласонкі. Рабы. Дачэс-ныя. (Апавяданні). Менск.

384. Янчук Н.А. - Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Менск. 1922.

385. Ярашчук Е.Л. - Сувязь сялянскай гаспадаркі БССР з рынкам. Менск. 1926.

386. Якуб Колас у літарэтурнай крытыцы. Менск. 1926 г.

387. Янка Купала ў літрратурнай крытыцы. Менск. 1928 г.

388. Якімовіч А. і Гародкіна Е. - Чытанка для II класа. ДВБ. Менск. 1936.

ДАДАТКОВА КАНФІСКУЮЦЦА:

1. Шчэрбакоў. - Нарыс гісторыі Беларусі. Ч. I. Менск. 1936.

2. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. Менск. 1934г.

3. Кернажыцкі. — Да гісторыі аграрнага руху на Белару^: напярэдадні імперыялістычнай вайны. БАН. Менск. 1932 г.

4. Аграрная рэформа ў Бабруйскім старастве. Менск. 1930 г.

5. Гаспадарка прыгоннікаў на Беларусі. Менск. 1936.

6. Кастрычнік на Беларусі. - Зборнік. Менск'. 1927 г.

7. Дудкоў Д. - Сталыпінская рэформа ў Віцебскай губерніі. Менск. 1931 г.

8. Зборнік афіцыйных дакументаў у дапамогу масаваму настаўніку. Склалі Н. Левін і А. Хайфец. ДВБ. 1934 г.

9. Некрашэвіч А. - Чытанкі для III і IV кл. Выд. 1933, 1934, 1935, 1936 гг. ДВБ. Менск.

420. Васіленко. — Хрэстаматыя па беларускай літаратуры для ІХ-Х класа. Менск. ДВБ. 1935 г.

421. Бендэ. — Хрэстаматыі па Беларускай літаратуры для V, VI і VII класаў. Выд. ДВБ. Менск.