Гісторыя і традыцыя беларускай навукі

Гісторыя і традыцыя беларускай навукі

(да 90-годдзя Інстытута беларускай культуры)

Месца выхаду: Брэст

Дата выхаду: 2012

Рэдактар: Шаўчук І. І.

Рэдакцыйная калегія: Шаўчук І. І., Башкоў А.А., Савіч А. А.

Выдавец: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна

Памеры: 143 с.

ISBN: 978-985-473-933-5

Катэгорыя: Гісторыя; Культура

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3123]

УДК: 001”1920-2000”

Дадатковая даведка: Рэцэнзенты: доктар гістарычных навук, загадчьк кафедры паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітета імя М. Танка Г. У. Карзенка; доктар гістарычных навук, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта А. А. Гужалоўскі

У зборнік увайшлі матэрыялы выступленняў на Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю стварэння Інстытута беларускай культуры. У артыкулах аналізуюцца цяперашні стан і гісторыя вывучэння дзяржаўнай палітыкі ў галіне навукі і вышэйшай школы, развіцця гуманітарных, сацыяльных і прыродазнаўчых навук, гісторыя навуковай інтэлігенцыі, гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі навукі. Адрасуецца навуковым работнікам, выкладчыкам і студэнтам ВНУ, усім тым, хто цікавіцда праблемамі гісторыі навукі ў Беларусь. Адказнасць за моўнае афармленне і змест артыкулаў нясуць аўтары.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Акинчиц И. И., Исследование А. О., Шлюбским семейного быта белорусов

Бачыла І. Г., Традыцыйная матэрыяльная культура Заходняга Палесся ў працах айчынных этнолагаў другой паловы XX - палатку XXI стст.

Башков А. А., История изучения христианских древностей Беларуси в третьей четверти XIX - 30-х гг. XX века

Вавренюк И. И., Методическая работа в Пинской торговой школе Артура Ашера

Васильчук А. А., Семиотизация белого и красного цветов мифопоэтическим сознанием как проблема современной белорусистики

Волочке О. А., Миссионерский аспект социального служения Белорусской Православной церкви (1991-2003 гг.)

Галимова Н. П., Мемуарно-публицистическая литература XXI в. об истории и историках Беларуси

Гарбуль П. І., Айчынная гісторыя ў сярэдніх агульнаадукацыйных і вышэйшых навучальных установах Беларусі (1990-я гг.)

Дядичкина Н. Е., Проблемы организации международного сотрудничества Академии наук БССР (вторая половина 1950-х - 1980-е гг.)

Ершова Э. Б., Становление системы подготовки кадров художественной интеллигенции Беларуси в 20-е гг. прошлого столетия

Жлоба С. П. , Корнев П. И., Исследования Западного Полесья в 30-х гг. XX столетия

Жлоба С. П., Корнев П. И., В. И. Вернадский и изучение этнических процессов

Кавецкий С. Т., Особенности социологии Брестчины через призму национальной социологии

Карпечэнко Г. А., Удзел прадстаўнікоў роду Тышкевічаў у працы Віленскага музея старажытнасцей і Віленскай археалагічнай камісіі

Коваль В. У., Беларусы ва ўкраінскіх навучальных установах міжваеннай Чэхаславакіі

Колоцей М. Я., Музейная деятельность Белорусского научного общества в межвоенный период

Корзенко Г. В., Инбелкульт в государственной политике и управлении Беларуси

Кошман В. І., Верхняе і сярэдняе цячэнне р. Бярэзіны ў працах археолагаў XIX - пачатку XX стст.

Крыварот А. А., Дзейнасць дзяржаўных органаў БССР па развіцці вышэйшай школы ў сярэдзіне 20-х гг. XX стагодцзя (па архіўных матэрыялах)

Крывічаніна К. А., Інавацыйныя формы навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Бсларусі з краінамі СНД і ЕС у 1991-2000 гг.

Крючек П. С., М. В. Довнар-Запольский и его вклад в становление белорусской советской науки

Кузьмин А. Д., Историография и источники по истории организации государственной службы в Беларуси во второй половине XIX - начале XX

Лакіза В. Л., Першабытная археалогія Беларусі ў XXI стагоддзі: новыя накірункі даследаванняў і дасягненні

Лютыч К. М., Перыядычны друк як крыніца па гісторыі гуманітарных навук у Беларусі 1920-1930-х гадоў

Макарэвіч А. В. , Самуйлік Я. Р., Устарэлая лексіка ў працах беларускіх мовазнаўцаў XX - пачатку XXI стст.

Малиновская Э. Л., Особенности формирования интеллигенции в БССР в 20-30-е годы

Никитенкова Л. П. , Нестерчук Г. В., Национальная школа Беларуси в конце 80-х гг. XX века: к вопросу становления

Острога В. М., К вопросу о подготовке учителей для средних учебных заведений Беларуси во второй половине XIX - начале XX века

Пашковіч А. Л., Вывучэнне дзейнасці дабрачынных арганізацый на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. у айчыннай гістарыяграфіі

Петровская О. В., Проблемы развития системы аттестации научных кадров в Республике Беларусь

Петровский Н. А., МФЮА, Методология толкования правовых норм в белорусской правовой науке

Пилипович В. Ю., Изучение репатриантов-остарбайтеров Второй мировой войны в отечественной историографии

Праневіч Г. М., Постаць Андрэя Тавянскага ва ўсходнеславянскай гістарыяграфіі ХІХ-ХХ стст.

Пустаход Т. С., М. К. Баброўскі: зараджэнне новага кірунку ў гуманітарных навуках - беларусазнаўства

Рой Ю. Ф., Шик А. С., Экологические воззрения Дарвина и Геккеля как первый этап становления экологии

Савіч А. А, Арганізацыя даследавання Заходняй Беларусі ў 1920-1930-я гады

Северин Э. Н., Становление феномена прав человека в политико-правовой мысли ВКЛ XVI века

Стрелец М. В., Пауль Эрлих и его место в истории мировой науки

Тохиян Т. М., Складывание историографической традиции в изучении белорусской государственности в 20-е гг. XX века

Улейчик Н. Л., Деятельность Белорусского научного общества в межвоенный период

Шарый И. Н., Динамика численности аспирантов в научных учреждениях и вузах БССР с 1960 по 1990 гг.

Шаўчук І. І., Стварэнне Беларускай Акадэміі навук (гістарыяграфічныя фрагменты)

Шевчук Ж. М., История научного обоснования в Беларуси практического подхода к здоровью лёгких

Шик А. С., Жигар М. П., Матусевич Н. М., Ботаническая наука на кафедре ботаники и экологии

Шик А. С., Матусевич Н. М., Жигар М. П., История развития люпиносеяния в Беларуси