Мусевич Георгий, Священник. Писатель. Поэт. Переводчик

Священник. Писатель. Поэт. Переводчик

Мусевич Георгий

Протоиерей Плакид Янковский (1810 – 1872) – известный церковный и общественный деятель, писатель, публицист, историк. Родился в семье униатского священника. В 1830 г. с отличием завершает Главную униатскую семинарию при Виленском университете и направляется в качестве преподавателя в Литовскую семинарию в Жировичи. Здесь Плакид Янковский вел уроки польской литературы, французского и латыни. В 1833 г. он принимает священный сан и получае... More »


Białostocczyzna, 4 (8) 1987

Białostocczyzna

kwartalnik

4 (8) 1987

W poprzednim artykule przedstawiano po­krótce zarys dziejów prawosławia w Polsce pół­nocno-wschodniej oraz najciekawsze zabytki malarstwa ikonowego na naszym obszarze. Tekst niniejszy jest próbą rozszyfrowania tre­ści ikonograficznych najczęściej występujących na naszym terenie tematów w wizerunkach Bo­garodzicy. Pod pojęciem ikonografii rozumiemy tu, zgodnie z definicją, naukę pomocniczą /his­torii sztuki, zajmującą się klasyfikacją, r... More »


Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956

Podziemie niepodległościowe w województwie bi...

Teki edukacyjne IPN

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej. Oddziałow... More »


Białostocczyzna, 2 (6) 1987

Białostocczyzna

kwartalnik

2 (6) 1987

W bieżącym roku Białostockie Towarzystwo Naukowe obchodzi jubileusz 25-1ecia swojego powstania. Zrodziła je potrzeba zainicjowania badań nad problemami regionu. Białostocczyzna, z racji swego peryferyjnego położenia, leżąca na sty­ku osadnictwa różnych grup etnicznych i kul­turowych, wchodząca w przeszłości w skład różnych organizmów państwowych i jednostek administracyjnych, stanowiła nader ciekawy obiekt badań naukowych. Jednakże znac... More »


Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy, Dwory w Łomżyńskiem

Dwory w Łomżyńskiem

Zabytki architektury i budownictwa

Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy

Zespół dworski rodziny Lutosławskich w Drozdowie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-222 z 17.12.1985. Jest to połączenie pozostałości XVIII-wiecznego, drewnianego dworku z dobudowaną do niego jednopiętrową, klasycyzującą willą wzniesioną w 1895 r. przez Franciszka Dionizego Lutosławskiego według projektu Franciszka Lilpopa. W 1979 r. rozebrano bardzo zniszczony modrzewiowy dwór, aby z pewnymi zmianami odtworzyć go w cegle i ... More »


Бельскі Гостінэць, 01 (40) 2009

Бельскі Гостінэць

Краязнаўча-культурны зборнік

01 (40) 2009

Folklor, czyli ustna twórczość ludowa, ma w regionie białostockim własną specyfikę, wyra­żającą się głównie w wielojęzyczności, która jest odbiciem różnorodności etnicznej zamieszkującej ten teren ludności. Można wśród niej wyodrębnić trzy zasadnicze grupy: ludność pol­ską (na zachodzie), ludność ruską pochodzenia północno-ukraińskiego (na południowym wscho­dzie) i białoruską z domieszką elementu litew­skiego (na północnym wschodzie). More »


Białostocczyzna, 3/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

3/1986

Problem świadomości społecznej chłopów na Białostocczyźnie nie był — jak dotąd — przed­miotem oddzielnych studiów. Badania nad tzw. świadomością zbiorową spo­łeczeństwa zyskały w ostatnim okresie szczegól­nie wysoką rangę. Jerzy Topolski stwierdził, że niemożliwe jest względnie pełne zrekonstruo­wanie procesu historycznego, o co ważniejsze — jego wyjaśnianie bez odwołania się do sfery świadomości ludzkiej. Ważne miejsce zajmują badania ... More »


Białostocczyzna, 2/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

2/1986

W smętnej scenerii białostockich uliczek po­krytych kałużami błota nie zwracał szczegól­nej uwagi drewniany parterowy domek usy­tuowany na rogu ulic Białej i Zielonej — stano­wiący od niedawna własność młodego małżeń­stwa — Rozalii z domu Sofer i Marka Zamen­hofa. Marek z zawodu nauczyciel — czyli mełamed — uczył języków obcych, przybył z pobliskiego Tykocina, prężnego niegdyś ośrodka handlowego, którego znaczenie w połowie wie­ku XIX ... More »


Białostocczyzna, 1/1986

Białostocczyzna

kwartalnik

1/1986

Począwszy od roku bieżącego w Białymstoku będzie wychodził kwartalnik pod nazwą "Bia­łostocczyzna". Myśl o powołaniu periodyku pojawiła się w białostockim środowisku naukowym. Istnieje po­trzeba prezentacji i popularyzacji wiedzy o re­gionie, opartej o rzetelne badania naukowe. Białostockie Towarzystwa Naukowe, a także inne placówki opublikowały wiele wartościo­wych pozycji dotyczących problemów regionu. Niewielki riakład, a często takż... More »


Ёван, архіяпіскап і Першагіярарх БАПЦ, Каляднае пасланьня Сьвяцейшага архіяпіскапа Ёвана Першагіярарха Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы

Каляднае пасланьня Сьвяцейшага архіяпіскапа Ё...

Ёван, архіяпіскап і Першагіярарх БАПЦ

У Віфляеме “былі на полі пастухі, якія трымалі начную варту каля статку свайго.” І зьвярнуўся да іх агел: “Ня бойцеся; я ўзьвяшчаю вам вялікую радасьць, якая будзе ўсім людзям: бо сёньня нарадзіўся вам у горадзе Давідавым Збаўца, Які ёсьць Хрыстос Гасподзь” (Лк. 2:8, 10-11). Аб якой радасьці дабравесьціў анёл? Каму яна абвяшчалася? Радасьць, як казаў анёл, будзе людзям усяго сусьвету, у тым ліку і нашаму шматпакутнаму беларускаму народу... More »


First   Previous   [3867-4184]   Next   Last