Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне: 1941—1945

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне: 1941—1945

Энцыклапедыя

У гэтым выданні шырока адлюстраваны падзеі Вялікай Айчыннай вайны, якія адбыліся на тэрыторыі Беларусі. Каля 3 тысяч артыкулаў змяшчаюць інфармацыю пра франты і арміі, што ўдзельнічалі ў абарончых баях і ў вызваленні рэспублікі, пра буйныя вайсковыя аперацыі і бітвы. Кніга знаёміць з біяграфіямі выдатных савецкіх ваеначальнікаў, камандзіраў і камісараў партызанскіх брыгад. Значнае месца ў ёй займаюць фотадакументы і ілюстрацыі. Энцыклап... Болей »


Razanau Aleś, Leśna droga

Leśna droga

Wersety

Razanau Aleś

Trudno sobie wyobrazić pisarza białoruskiego wyglądającego na­turalnie w wieńcu laurowym. Może z wyjątkiem Alesia Razanaua, który pewnie urodził się już jako klasyk. [...] Razanau jest prawdo­podobnie największym projektem kultury białoruskiej. Projektem nie we współczesnym znaczeniu tego słowa, które utożsamiane jest z finansami i sukcesem, a w pierwotnym. Bo słowo „projekt" wywodzi się z łacińskiego projectere, co znaczy „rzucać do pr... Болей »


Карев Дмитрий, Белорусская и украинская историография конца XVIII - начала 20-х гг. XX в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев

Белорусская и украинская историография конца ...

Карев Дмитрий

В монографии впервые в отечественной исторической науке исследуется проблема рождения и становления белорусской национальной историографии конца XVIII - начала XX вв. в сопоставлении с аналогичными процессами становления украинской национальной историографии этого периода. Судьба белорусской и украинской историографии раскрывается на базе широкого круга опубликованных источников, впервые вводимых в научный оборот из архивов Восточной Ев... Болей »


Шибеко Захар, Минск

Минск

Страницы жизни дореволюционного го­рода

Шибеко Захар

В Минске, сильно разрушенной в годы Великой Отечественной войны, в отличие от большинства древних городов почти не сохранилось угол­ков — свидетелей его многовековой истории. Авторы предприняли попытку воссоздать образ города конца XIX — начала XX века. Основываясь на ар­хивных документах, периодических и иных изданиях того времени, они опи­сывают улицы, здания, скверы дореволюционного Минска, рассказывают о занятиях горожан, рисуют кар... Болей »


Жук-Грышкевіч Раіса, Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча

Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча

Жук-Грышкевіч Раіса

Мэта гэтае працы - аддаць пашану памяці Вінцэнта Жук-Грышкевіча; прадставіць ягонае жыцьцё так, каб факты гаварылі самі за сябе. I тут ён - Вінцэнт Жук-Грышкевіч - сам выказваецца болей, як укладальнік гэтай кнігі гаворыць аб ім. Гэта больш за ўсё ўложаны амаль ў храналягічным парадку няпоўны збор дакумэнтаў з жыцьця й дзейнасьці Вінцэнта Жук-Грышкевіча, ягоная спадчына. Інтэгральнай часткай зьместу багатай душы В. Жук-Грышкевіча, сына ... Болей »


Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т., Т. 4

Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны сло...

Лазарук — Перкін

Гэта выданне — настольны даведнік для ўсіх, хто цікавіцца і займаецца беларускай культурай. У ім змешчана больш за 1100 артыкулаў з поўнымі, усебаковымі і сістэматызаванымі звесткамі пра жыццё і дзейнасць усіх прадстаўнікоў беларускай літаратуры, якія пісалі на стараславянскай, беларускай, рускай, лацінскай, польскай і іншых мовах Беларусі. У бібліяграфіях прадстаўлена звыш 600 тысяч розных публікацый. Болей »


Слоўнік мовы

Слоўнік мовы "Нашай Нівы" (1906—1915). У 5 т.

А—Д

Слоўнік заснаваны на лексічным матэрыяле, крыніцай якога паслужыла першая масавая беларуская газета "Наша Ніва" — унікальны пісьмовы помнік нацыянальнага адраджэння пачатку XX стагоддзя. У першых чатырох тамах сабраныя агульная лексіка і фразеалогія ў іх поўным аб'ёме. Пададзены ўсе варыянты слова, значэнне яго шырока ілюструецца. Пяты том змяшчае ўвесь набор уласных імёнаў, прозвішчаў, псеўданімаў, назваў населеных пунктаў ды іншых геа... Болей »


Франциск Скорина и его время

Франциск Скорина и его время

Энциклопедический справоч­ник

«Франциск Скорина н его время» — русскоязычное издание второй в Белоруссии персональной энциклопедии, которая освещает основные моменты жизни й деятельности белорусского и восточнославянского первопечатника и просветителя Ф. Скорины. Энциклопедия содержит 738 статей, посвященных скорининским изданиям, предшественникам н современникам первопечатника, развитию его просветительских тра­диций, отражению образа Скорины в литературе и искусст... Болей »


Шыбека Захар, Минскъ сто гадоў таму

Минскъ сто гадоў таму

Шыбека Захар

У Мінску, моцна разбураным у гады Вялікай Айчыннай вайны, у адрозненне ад большасці старадаўніх гарадоў, амаль не збераглося куточкаў — сведак яго шматвяковай гісторыі. Аўтар паспрабаваў узнавіць вобраз горада канца XIX — пачатку XX стагоддзя, грунтуючыся на архіўных дакументах, перыядычных і іншых тагачасных выданнях. У кнізе малююцца разнастайныя вобразы горада, сацыялышя партрэты мінчан, змешчаны даныя пра гарадское асяродцзе, звестк... Болей »


Język a tożsamość na pograniczu kultur

Język a tożsamość na pograniczu kultur

Tom studiów "Język a tożsamość na pograniczu kultur" otwiera serię wydawniczą "Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku". Jest on dokumentacją międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez KKB w 1998 roku. Prezentuje różne poglądy na rolę języka w kształtowaniu się tożsamości jednostki i grupy na różnych pograniczach etniczno-kulturowych: przede wszystkim polsko-białoruskim, a także ... Болей »