Беларускае Гістарычнае Таварыства

Беларускае Гістарычнае Таварыства


Беларускае Гістарычнае Таварыства ў Беластоку існуе з 1993 году. Вядзе даследніцкую і выдавецкую дзейнасць. Ладзіць навуковыя канферэнцыі, выстаўкі ды гістарычныя лагеры для моладзі. Таварыства выдала больш за 30 нумараў “Беларускага гістарычнага зборітка” ды 34 кніжкі. Пад апекай Таварыства дзейнічае таксама Беларуская Інтэрнэт Бібліятэка Камунікат.org

Да Беларускага Гістарычнага Таварыства гэта больш за 20 гісторыкаў, прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Яны займаюцца даследаваннем гісторыі Беларусі і Беласточчыны. Ва ўправу Таварыства абраныя ўпершыню Малгажата Ацытка з Беластоцкага універсітэта і Дарота Міхалюк з універсітэта імя Мікалая Каперніка ў Торуні. Зноў уваходзяць ва ўправу прафесар Яўген Мірановіч з Беластоцкага універсітэта і Славамір Іванюк з Дзяржаўнага Архіва ў Беластоку. Старшыгёй БГТ з самага пачатку з’яўляеца Алег Латышонак.

Дзейнасць БГТ засяроджвалася на выдавецкай і выставачнай дзейнасці ды арганізацыі навуковых канферэнцый. Візітнай карткай БГТ з’яўляецца „Беларускі гістарычны зборнік” (Białoruskie Zeszyty Historyczne). Часопіс выходзіў рэгулярна два разы ў год, вясною і ўвосень. Зборнік надалей выконвае функцыю агульнабеларускага часопіса, друкуюцца ў ім аўтары з Польшчы, Беларусі, а таксама з Літвы і Расіі.

Беларускае Гістарычнае Таварыства :: Выданьні

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 12

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

12

* Konstytucja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1919 roku (Zenowiusz Ponarski) * Prawosławne monastery Podlasia w latach 1786-1789 (Hienadź Siemianczuk) * Kempa Tomasz, Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawosławia * Mironowicz Eugeniusz, Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej przed II wojną światową * Siemakowicz Marian, Organizacja szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rze... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 10

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

10

* Artykuły, komunikaty, materiały biograficzne i materiały źródłowe zamieszczone w Białoruskich Zeszytach Historycznych w nr 1-9 (1994-1998) * recenzje, konferencje: Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność (na tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 roku), pod red. A. Woltanowskiego i J. Urwanowicza, Białystok 1997 (Аляксандр Краўцэвіч) / Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Kominie dokonanych, do druku przygotował... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 9

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

9

* Kołchozy na Bialostocczyźnie w latach 1940-1941 w świetle ankiet opisowych z 1948 r. (Sławomir Iwaniuk) * recenzje, konferencje: K. Krajewski, T. Łabuszewski. Białostocki Okrąg AK-AKO VII 1944-VIII 1945, Warszawa 1997 (Sławomir Iwaniuk) / Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta shicki. biskup białoruski, Białystok 1997 (ks. Grzegorz Sosna) / Białorusini Sokólszczyzny (Wiesław Choruży) / „Historia Białorusi i dzieje B... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 7

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

7

* Kostycewiczowie * Ks. dr Józef (Atanazy) Reszeć * recenzje, polemiki: Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996 / J. Byliński, Marcin Broniewski — trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994 / А. Цітоў, Пячаткі старажытнай Беларусі, Мінск 1993 / А. Цітоў, Вольныя беларускія месты, Мінск 1996 * Bajko Piotr, Nazwy miejscowe Polany Białowieskiej * Gomółk... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 8

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

8

* 19 декабря 1846 года — Ведомость о числе приходов, монастырей, духовенства и прихожан в уездном г. Соколке * recenzje, konferencje, polemiki: Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI-XXw.), Warszawa 1997 / Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych ХІХ-ХХw., Lublin 1996 / Białorusini i stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie 1944-1956, Białystok 1996 / o. G. Sosna, D... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

5

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zat... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 6

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

6

* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodow... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

3

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplemen... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 4

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

4

* Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920 * Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej * Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach ... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 1

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

1

* "Bjelaruski Partyzan" * Od Redakcji * recenzje i polemiki * Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r. * Choruży Wiesław, Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927 * Głogowska Helena, Hassan Konopacki — tatarski dowódca białoruskiego wojska * Iwaniuk Sławomir, Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania jako komórka or... Болей »