Латышонак Алег

Urodził się w 1957 r. w Elblągu, w białoruskiej rodzinie inteligenckiej. Ojciec, Jerzy, pochodził spod Szarkowszczyzny na Wileńszczyźnie (obecnie obwód witebski). Matka, Wiera z domu Stocka, z nadnarwiańskiej wsi Łuka na Białostocczyźnie.

W 1965 r. rodzina Łatyszonków przeniosła się do Białegostoku, „do swoich”. Tutaj Oleg ukończył Szkołę Podstawową nr 6 i I liceum Ogólnokształcące. W liceum był jednym z współzałożycieli harcerskiej drużyny wodnej „Czemu By Nie” i autorem tej nazwy.

W 1976 r. podjął, a w 1980 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po powrocie do Białegostoku pracował jako nauczyciel historii w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

W 1982 r. aresztowany za działalność w podziemnym ruchu „Solidarność”; spędził osiem miesięcy w białostockim areszcie. Po zwolnieniu z więzienia ponownie wyjechał do Krakowa, gdzie pracował w Muzeum Historycznym m. Krakowa i Instytucie Badań Polonijnych UJ.

Pod koniec lat 80. związał się z białoruskim ruchem studenckim. Jeden ze współzałożycieli białoruskiego festiwalu rockowego „Basowiszcza” i autor tej nazwy. Członek-założyciel nieformalnego Klubu Białoruskiego, który przygotowywał opozycyjną elitę mniejszości białoruskiej do działalności politycznej.

W 1991 r. powrócił do Białegostoku i podjął pracę w Muzeum Wojska, jednocześnie prowadząc intensywną działalność społeczno-polityczną. W l. 1992-1994 był przewodniczącym Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego, jedynej partii mniejszości narodowej w Polsce. W l. 1993-1997 pracował jako dziennikarz w redakcji Tygodnika Białorusinów „Niwa”. Od 1995 r. członek Zarządu Związku Białoruskiego w Polsce, od 1997 wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś. W 1998 r. współtwórca Białoruskiego Radia „Racja”.

W 1996 r. obronił w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracę doktorskiej pt. „Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923” (Białystok 1995). W l. 1997-2008 był wykładowcą w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Opublikował wraz z Eugeniuszem Mironowiczem podręcznik „Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku”. W 2007 r. obronił w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracę habilitacyjną „Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej” (Białystok 2006). W 2008 r. przeniósł się do Katedry Historii Współczesnej i Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii UwB. W tymże roku ukazał się I tom jego dzieł zebranych w języku białoruskim, „Żauniery BNR” (Mińsk 2008).

Prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego od 1996 r., członek Komisji Wschodniosłowiańskiej Polskiej Akademii Umiejętności i Komisji Studiów Słowiańskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

W 2000 r. wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Латышонак Алег :: Publikacje

Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź, Historia Białorusinów Podlasia

Historia Białorusinów Podlasia

Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane Podlasiem od wieków stanowiły pewną całość — jako ziemia brzeska, a potem ziemia brzesko-drohicka. Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jako A... Więcej »


Латышонак Алег, Беласток - Полацак

Беласток - Полацак

Латышонак Алег

У кнігу ўвайшлі выбраныя публіцыстычныя артыкулы, напісаныя аўтарам на працягу амаль 30-ці гадоў – з пачатку 1980-х да 2008 г. – пра жыцьцё беларусаў Беласточчыны, пра паездкі на Беларусь, пра становішча беларускай эміграцыі, пра падзеі сусьветнай важнасьці, пабачаныя вачамі прадстаўніка беларускай нацыянальнай меншасьці ў Польшчы. Адпаведна з гэтым усе матэрыялы, зьмешчаныя ў кнізе, згрупаваныя па 4-ох асноўных разьдзелах: "Пра Беласто... Więcej »


Латышонак Алег, Мірановіч Яўген, Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст.

Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку ...

Латышонак Алег, Мірановіч Яўген

Гэтая кніга – пераклад з пэўнымі ўдакладненьнямі і дапаўненьнямі польскамоўнага падручніка, створанага ў 2002 г. аўтарамі – беластоцкімі беларусамі, адпаведна з зацьверджанай Міністэрствам нацыянальнай адукацыі Польшчы праграмай вывучэньня беларускай і рэгіянальнай тэматыкі ў якасьці дадатку да праграмы вывучэньня гісторыі ў пачатковых і сярэдніх школах у былым Беластоцкім ваяводзтве. Хоць асноўнай мэтавай аўдыторыяй дадзенага падручнік... Więcej »


Латышонак Алег, Жаўнеры БНР, Выданьне 1-е

Жаўнеры БНР

Латышонак Алег

Мне, як будучаму беларускаму гісторыку, вельмі пашанцавала. Латышонкі любілі гісторыю і шанавалі традыцыю, прытым гэта была традыцыя нацыянальная, а не народная. Сьпяваць ніхто з Латышонкаў не сьпяваў; нават шкада, бо бацьку не атрымоўвалася прасьпяваць парадачна хоць бы толькі "Мы выйдзем шчыльнымі радамі...". Хаця бацька ўсё расказваў мне пра вялікую гісторыю Беларусі, я яму ня верыў. Я прачытаў мноства кніжак, але ў ніводнай нічога п... Więcej »


Латышонак Алег, Жаўнеры БНР, Выданьне 2-е, перапрацаванае

Жаўнеры БНР

Латышонак Алег

Мне, як будучаму беларускаму гісторыку, вельмі пашанцавала. Латышонкі любілі гісторыю і шанавалі традыцыю, прытым гэта была традыцыя нацыянальная, а не народная. Сьпяваць ніхто з Латышонкаў не сьпяваў; нават шкада, бо бацьку не атрымоўвалася прасьпяваць парадачна хоць бы толькі "Мы выйдзем шчыльнымі радамі...". Хаця бацька ўсё расказваў мне пра вялікую гісторыю Беларусі, я яму ня верыў. Я прачытаў мноства кніжак, але ў ніводнай нічога п... Więcej »


Латышонак Алег, Нацыянальнасьць - беларус

Нацыянальнасьць - беларус

Латышонак Алег

У другой запар беларускамоўнай кнізе беларускага гісторыка зь Беластоку Алега Латышонка (папярэдняй быў зборнік "Жаўнеры БНР") сабраныя пад адной вокладкай асноўныя напісаныя ім творы, датычныя розных пытаньняў беларускай гісторыі ад сівой старажытнасьці і амаль да нашых дзён. Як адзначае сам аўтар у прадмове, яму здаўна не давала спакою пытаньне "Адкуль пайшла беларуская зямля?", і ў большасьці тэкстаў з гэтага выданьня ён імкнецца дац... Więcej »


Łatyszonek Oleg, Od Rusinów Białych do Białorusinów

Od Rusinów Białych do Białorusinów

Łatyszonek Oleg

Badania białoruskiej tożsamości narodowej ogranicza się zazwyczaj do wieku XIX i XX. W białoruskiej literaturze historycznej występuje przy tym pojęcie „odrodzenia" narodowego, które jakoby nastąpiło w XIX w. Takiej wizji wydarzeń podporządkowana jest także periodyzacja historii Białorusi, w której z reguły wyróżnia się okres porozbiorowy, trwający, w zależności od szkoły historycznej, sowieckiej czy narodowej, do 1917 lub 1918 r. Błędn... Więcej »


Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi

Historia Białorusi

od połowy XVIII do końca XX wieku

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz

Książka autorstwa dwóch historyków białoruskich z Polski –Olega Łatyszonka i Eugeniusza Mironowicza- daje możliwość poznania historii Białorusi dla Białorusinów w Polsce i po prostu dla mieszkańców Polski. Autorzy przedstawiają historię narodu białoruskiego od czasu przyłączenia ziem białoruskich do Imperium Rosyjskiego, do czasu współczesnej niezależnej Białorusi. Opierając się na faktach, próbują obalić istniejące stereotypy na temat ... Więcej »»


Łatyszonek Oleg, Białoruskie formacje wojskowe

Białoruskie formacje wojskowe

Łatyszonek Oleg

Często z ust historyków sąsiednich państw słyszy się słowa o niemożliwość stworzenia przez Białorusinów swojej państwowości po pierwszej wojnie światowej i jej obrony z bronią w ręku. Książka białoruskiego białostockiego historyka Olega Łatyszonka obala to twierdzenie. W latach 1917- 1923 białoruskie formacje wojskowe istniały i działały nie tylko na Białorusi, ale także na terytoriach Litwy, Ukrainy, Polski, Rosji, Estonii, a nawet Moł... Więcej »»


Podlasie nadbużańskie

Podlasie nadbużańskie

500-lecie województwa podlaskiego

Biełowa Olga, Legenda o Chapunie: formy istnienia na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim # Dobroński Adam Czesław, Obraz historyczny Podlasia. Pytania badawcze # Ertman Aldona, "Mappa szczegulna woiewodztwa podlaskiego zrządzona z innych wielu mapp miescowych tak dawniey jak y swiezo odrysowanych tudziez goscincowych y niewątpliwych wiadomosci. Wszystko wedlug regul geograficznych y obserwacyi astronomicznych przez Karola de Perthee... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1-4]   Następna   Ostatnia