Хаўстовіч Мікола

Мікола Хаўстовіч, гісторык літаратуры, перакладчык. Нарадзіўся ў 1959 г. на Случчыне. Пасля заканчэння сярэдняе школы служыў у войску. У 1980–1985 гг. вучыўся на філалагічным факультэце БДУ. У 1985–1988 гг. працаваў настаўнікам на Случчыне. У 1988–1991 гг. вучыўся ў аспірантуры пры кафедры беларускае літаратуры, пасля – выкладчык названае кафедры. З 1993 г. выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры гісторыі беларускае літаратуры. З 2000 г. – загадчык кафедры гісторыі беларускае літаратуры. У кастрычніку 2005 года камандзіраваны на кафедру беларусістыкі Варшаўскага універсітэта.

У 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Беларускі літаратурна-грамадскі рух 30–40 гг. ХІХ ст.”, а ў 2003 г. – доктарскую дысертацыю “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай літаратуры 30–40 гг. ХІХ ст.” Даследуе беларускую літаратуру XVIII–ХІХ стагоддзяў.

Аўтар кніг: “Гісторыя беларускай літаратуры 30−40-х гг. ХІХ ст.” (2001), “На парозе забытае святыні” (2002), “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага” (2003), “Айчына здалёку і зблізку (Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі)” (2006), “Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага” (2008), “Шляхамі да беларускасці” (2010); апублікаваў два выпускі навукова-літаратурнага альманаха “ХІХ стагоддзе” (1999, 2000), зборнік тэкстаў “Беларуская літаратура XVIII–XIX стст.” (2000), хрэстаматыю для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці “беларуская філалогія” “Беларуская літаратура”. Ч. 1−3. (2006); з’яўляецца рэдактарам і ўкладальнікам “Працаў кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” (Вып. 1–10, 2000–2009) і сурэдактарам зборніка “Acta Albaruthenica” (Вып. 3, 5–10, 2003, 2005–2010); а таксама ўкладальнікам і перакладчыкам кніг: Ян Баршчэўскі. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” (1990, 1996, 2005, 2009), Саламея Пільштынова. “Авантуры майго жыцця” (1993, 2008), Ян Баршчэўскі. “Выбраныя творы” (1998), Ігнацы Ходзька. “Успаміны квестара” (2007), Станіслаў Станкевіч. “Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі” (2010), Ігнацы Яцкоўскі “Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды” (2010).

 

Хаўстовіч Мікола :: Publikacje

pdf
Хаўстовіч Мікола, На парозе забытае святыні

На парозе забытае святыні

Творчасць Яна Баршчэўскага

Хаўстовіч Мікола

„Na parozie zabytaj światyni” (na progu zapomnianej świątyni) - monografia Mikoły Chaustowicza poświęcona twórczości i literacko – artystycznemu symbolizmowi „ojca literatury białoruskiej”, Jana Barszczewskiego. Właśnie Jan Barszczewski jako pierwszy opiewa Białoruś, a nie Litwę, jak Adam Mickiewicz i inni filomaci i filareci. Mikoła Chaustowicz dogłębnie bada prozę tego pisarza, autora bodaj najbardziej mistycznego utworu o Białorusi „... Więcej »»


pdf
Ходзька Ігнацы, пер. з польскае мовы і каментары - Хаўстовіч Мікола, Успаміны квестара

Успаміны квестара

Ходзька Ігнацы, пер. з польскае мовы і каментары - Хаўстовіч Мікола

„Uspaminy kwiestara” jest pierwszym samodzielnym wydaniem książki znanego pisarza, który żył na początku XIX wieku. Ignacy Chodźko opowiada o życiu litewskiej szlachty i magnaterii w ostatnich latach Rzeczpospolitej. Utwór ma formę wspomnień kwestarza, który otwiera przed czytelnikiem codzienność końca XVIII wieku. Zgodnie z duchem swego czasu Ignacy Chodźko pisze po polsku, co na długi czas pozostawiło jego dorobek poza uwagą białorusk... Więcej »»


pdf
Пільштынова Саламея, пераклад Хаўстовіч Мікола, Авантуры майго жыцця

Авантуры майго жыцця

Раман

Пільштынова Саламея, пераклад Хаўстовіч Мікола

Lekarka z Nowogródka, Salomea Rusiecka, pisząc o swych perypetiach życiowych, które nazywa „awanturami”, przywołuje wspomnienia, których treść przypomina powieść przygodową. W swoim życiu, pełnym niespodzianek i awantur, autorka odwiedziła wiele miast i krajów, znalazła się w otoczeniu dworu tureckiego, bywała w pałacach imperatorki rosyjskiej Hanny Iwanowny, kontaktowała się z cesarzem austriackim, z kniaziami Radziwiłłami, Potockimi, ... Więcej »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.

Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.

Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў.

Хаўстовіч Мікола

Badacze literatury białoruskiej lata 30 – 40 XIX wieku nazywają okresem Nowej literatury. Nowa literatura białoruska rozwijała się w dwóch naprzeciwległych kierunkach: z jednej strony w środowisku wiejskim, które zachowało folklor i język przodków, pojawili się poeci i utwory przeważnie anonimowe („Winszawańnie bondara Sawaścieja”, „Imianinnaje winszawańnie”, „Wiasna hoła pierapała” i inne), a z drugiej – autorzy polskojęzyczni urodzeni... Więcej »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага

Хаўстовіч Мікола

22 listopada 1856 roku zmarł na wygnaniu w guberni archangielskiej Romuald Padbereski, wydawca, publicysta, krajoznawca i folklorysta. Urodził się w Wilnie, gdzie ukończył gimnazjum, a potem studiował na Uniwersytecie Moskiewskim. Wiele lat mieszkał w Petersburgu. Wydawał różne czasopisma i almanachy, ale największe uznanie zdobył wydaniem utworu Jana Barszczwskiego „Szlachcic Zawalnia albo Biełaruś u fantastycznych apowiedach”. W 1850 ... Więcej »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, складальнік і аўтар каментэнтароў, Беларуская літаратура XVIII–XIX стагоддзяў

Беларуская літаратура XVIII–XIX стагоддзяў

Зборнік тэкстаў

Хаўстовіч Мікола, складальнік і аўтар каментэнтароў

Chrestomatia dla studentów wydziałów filologicznych białoruskich wyższych uczelni i filologów zagranicznych uczelni. Znajdują się w niej utwory znanych i anonimowych autorów XVIII – XIX wieku, których przestudiowanie zakłada nowy program kursu historii literatury białoruskiej. Wśród autorów Ignacy Chodźko, Julian Ursyn Niemcewicz, Maciej Radziwiłł i inni. W założeniu nowego programu literatury białoruskiej jest idea, że literatura biało... Więcej »»


pdf
Хаўстовіч Мікола, укладаньне, XIX стагоддзе

XIX стагоддзе

Навукова-літаратурны альманах

Хаўстовіч Мікола, укладаньне

Альманах мае быць люстэркам літаратурнага працэсу на Беларусі ў ХІХ стагоддзі. Альманах – гэта вяртанне ў кантэкст беларускае літаратуры корпуса тэкстаў, створаных беларусамі пераважна на Беларусі, пра беларусаў ды Беларусь і дзеля беларусаў. Więcej »


pdf
Хаўстовіч Мікола, укладаньне, XIX стагоддзе

XIX стагоддзе

Хаўстовіч Мікола, укладаньне

Альманах мае быць люстэркам літаратурнага працэсу на Беларусі ў ХІХ стагоддзі. Альманах – гэта вяртанне ў кантэкст беларускае літаратуры корпуса тэкстаў, створаных беларусамі пераважна на Беларусі, пра беларусаў ды Беларусь і дзеля беларусаў. Więcej »


pdf
Хаўстовіч Мікола, Айчына здалёку і зблізку

Айчына здалёку і зблізку

Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі

Хаўстовіч Мікола

Chociaż badania literatury białoruskiej mają już swoją dawną i trwałą tradycję, to do dzisiaj autorstwo niektórych utworów, które wchodzą do chrestomatii do nauki literatury białoruskiej XIX wieku, jest niepewne. Praca Mikoły Chaustowicza „Ajczyna zdaloku i zblisku” (ojczyzna z daleka i z bliska) jest próbą odszukania i przeanalizowania „ciemnych plam” literatury białoruskiej XIX wieku, a przede wszystkim próbą rozwiania „mitów” stworz... Więcej »»


pdf
Баршчэўскі Ян (Хаўстовіч Мікола - укладанне, пераклад з польскай мовы, пасляслоўе і каментарыі), Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях

Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяд...

Баршчэўскі Ян (Хаўстовіч Мікола - укладанне, пераклад з польскай мовы, пасляслоўе і каментарыі)

Tę książkę można bez wątpienia nazwać encyklopedią, krynicą wiedzy o życiu narodu białoruskiego, o jego folklorze, kulturze, tradycjach. W bardzo przystępnej i często dowcipnej formie autor ukazuje wierzenia mieszkańców północnej Białorusi, ich odwieczne dążenie do lepszego świata i odwieczną dolę krzywdzonych. Opowieści, przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, przekształciły się w legendy, mity, podania, w które święcie wi... Więcej »»


Pierwsza   Poprzednia   [1-5]   Następna   Ostatnia